A A A + | -

Articolul 749. Exercitarea dreptului de gaj asupra valorilor mobiliare transferabile şi titlurilor negociabile

(1) Creditorul gajist care a transmis avizul de executare în conformitate cu dispoziţiile art.752 alin.(1) este în drept:
a) să încaseze sumele datorate debitorului gajist de către emitentul valorilor mobiliare transferabile, inclusiv prin înaintarea către acesta a cererii de a plăti creditorului gajist sumele datorate în urma răscumpărării valorilor mobiliare; sau
b) dacă a iniţiat exercitarea dreptului de gaj pînă la scadenţa valorilor mobiliare transferabile sau dacă valorile mobiliare transferabile sînt titluri de capital, să vîndă valorile mobiliare transferabile în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.171/2012 privind piaţa de capital.
(2) La exercitarea dreptului de gaj asupra valorilor mobiliare care nu sînt titluri de capital, dispoziţiile art.751 alin.(3), (4) şi (6) se aplică în mod corespunzător.
(3) Creditorul gajist care a transmis avizul de executare în conformitate cu dispoziţiile art.752 alin.(1) este în drept:
a) să obţină posesia sau altfel să exercite dreptul de gaj asupra bunurilor corporale care fac obiectul titlului negociabil (recipisă de magazinaj, conosament etc.), în conformitate cu dispoziţiile prezentei secţiuni; sau
b) să vîndă titlul negociabil.
(4) Creditorul gajist are dreptul să exercite gajul asupra valorilor mobiliare transferabile şi titlurilor negociabile şi în raport cu debitorul garanţiei personale sau reale care asigură plata sau executarea în alt mod a obligaţiilor aferente unor astfel de valori mobiliare transferabile şi titluri negociabile, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune