A A A + | -

Articolul 751. Exercitarea dreptului de gaj asupra drepturilor patrimoniale

(1) În avizul transmis conform art.698 alin.(6) sau, după caz, avizul de executare transmis debitorului obligaţiei patrimoniale conform art.752 alin.(1), creditorul gajist este în drept:
a) să ceară debitorului creanţei băneşti contractuale sau necontractuale să plătească creditorului gajist suma creanţei şi să indice informaţiile pentru plată;
b) să indice debitorului obligaţiei patrimoniale, alta decît creanţa bănească, asupra modului de executare a obligaţiei şi, în cazul în care creditorul gajist cere livrarea bunurilor, data şi locul livrării; sau
c) să notifice debitorul despre faptul cesionării dreptului patrimonial gajat şi să indice cesionarul.
(2) În cazul în care termenul de executare a obligaţiei patrimoniale nu a fost determinat şi nici nu rezultă din natura acesteia, debitorul gajist trebuie să execute obligaţia în termen de 7 zile de la momentul cererii creditorului gajist, dacă executarea imediată nu rezultă din lege, contract sau natura obligaţiei.
(3) La primirea de către debitor a avizului menţionat la alin.(1):
a) debitorul trebuie să plătească creanţa bănească sau să execute alte obligaţii patrimoniale doar conform instrucţiunilor creditorului gajist, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor;
b) este nulă orice modificare a condiţiilor obligaţiei patrimoniale, făcută fără acordul creditorului gajist;
c) este nulă orice acţiune a debitorului gajist în exercitarea, inclusiv silită, a drepturilor sale cu privire la obligaţia patrimonială, făcută fără acordul creditorului gajist.
(4) Creditorul gajist va îndrepta încasările obţinute din executarea creanţei băneşti gajate la stingerea obligaţiei garantate.
(5) Bunurile primite de către creditorul gajist de la debitorul obligaţiei patrimoniale în executarea obligaţiilor sale sînt considerate grevate cu gaj şi creditorul gajist poate să exercite dreptul de gaj asupra lor în conformitate cu dispoziţiile prezentei secţiuni. În acest caz, rangul de prioritate a gajului asupra bunului primit de creditorul gajist este determinat de momentul apariţiei gajului asupra dreptului patrimonial gajat.
(6) Creditorul gajist poate cere executarea silită a obligaţiei patrimoniale, prin adresarea în instanţa de judecată. Debitorul gajist şi creditorul gajist care a iniţiat executarea silită împotriva debitorului obligaţiei patrimoniale au obligaţia reciprocă de a se introduce în litigiu.
(7) Creditorul gajist are dreptul să exercite gajul asupra drepturilor patrimoniale garantate şi în raport cu debitorul garanţiei personale sau reale care asigură plata sau executarea în alt mod a obligaţiilor patrimoniale, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune