A A A + | -

Articolul 752. Avizul de executare

(1) Creditorul gajist care intenţionează să exercite dreptul de gaj trebuie să notifice acest fapt prin transmiterea unui aviz de executare debitorului gajist şi, după caz, debitorului obligaţiei garantate, terţului care deţine bunul gajat, debitorului obligaţiei patrimoniale gajate, altor creditori gajişti şi altor creditori care au înştiinţat creditorul gajist despre drepturile lor asupra bunurilor gajate sau le-au înregistrat în registrul garanţiilor sau, în cazul ipotecii, în registrul bunurilor imobile.
(2) Avizul de executare trebuie să fie expediat la domiciliul sau la sediul debitorului gajist şi, dacă este cazul, al debitorului sau la altă adresă arătată în registrul garanţiilor sau, după caz, în registrul bunurilor imobile, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Avizul de executare poate fi expediat şi prin alte mijloace de comunicare, stabilite în contractul de gaj, care să permită confirmarea expedierii şi recepţionării avizului. Dispoziţiile art.714 alin.(2) rămîn aplicabile.
(3) Avizul de executare se consideră recepţionat la data înmînării scrisorii recomandate cu confirmare de primire. Data înmînării scrisorii recomandate cu confirmare de primire şi semnătura debitorului gajist sau a altui destinatar potrivit alin.(1) se înscriu pe confirmarea de primire.
(4) În cazul în care debitorul gajist sau alt destinatar potrivit alin.(1) refuză primirea trimiterii de corespondenţă înregistrate sosite pe adresa lui, angajatul poştal cere să se facă menţiunea „Refuz primirea”, confirmată prin depunerea semnăturii pe formularul confirmării de primire. Dacă debitorul gajist sau alt destinatar potrivit alin.(1) refuză să înscrie această menţiune, angajatul poştal înscrie menţiunea „Refuzată. Destinatarul refuză să facă menţiunea”, după care semnează şi scrie data.
(5) Debitorul gajist sau alt destinatar potrivit alin.(1) care refuză, în condiţiile alin.(4), să primească scrisoarea recomandată cu confirmare de primire în care se conţine avizul de executare al creditorului gajist se consideră notificat de la data refuzului dacă pe scrisoare şi pe formularul confirmării de primire este aplicată de către creditorul gajist (expeditorul) menţiunea „Aviz de executare a gajului” sau, după caz, „Aviz de executare a ipotecii”.
(6) Dacă debitorul gajist sau alt destinatar potrivit alin.(1) nu se află pe adresa comunicată sau locul lui de aflare nu este cunoscut, iar creditorul gajist a expediat avizul de executare conform alin.(2) şi acesta i-a fost restituit ca trimitere returnată, creditorul gajist va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova informaţia privind termenul în care debitorul gajist sau alt destinatar potrivit alin.(1) poate primi de la creditorul gajist avizul de executare, care nu va fi mai mic de 15 zile de la data publicării.
(7) În cazul neprezentării debitorului gajist sau altui destinatar potrivit alin.(1) în termenul indicat în informaţia publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, acesta se consideră notificat de la data expirării termenului-limită de primire a avizului de executare.
(8) Dacă debitorul gajist sau alt destinatar potrivit alin.(1) se prezintă în termenul indicat în informaţia publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, creditorul gajist îi transmite, sub semnătură, avizul de executare prevăzut la alin.(11) şi din acel moment debitorul gajist sau alt destinatar potrivit alin.(1) se consideră notificat.
(9) După notificare, creditorul gajist care deţine un gaj înregistrat fără deposedare va depune în registrul garanţiilor o copie a avizului de executare sau, în cazul ipotecii, va înregistra avizul de executare în registrul bunurilor imobile.
(10) Registratorul registrului garanţiilor sau, în cazul ipotecii, registratorul ipotecar trebuie să verifice dovada de recepţionare a avizului de executare de către debitorul gajist şi ceilalţi destinatari potrivit alin.(1), precum şi dovada de respectare a condiţiilor prevăzute la alin.(5) şi (7) prin care debitorul gajist sau alt destinatar potrivit alin.(1) se consideră notificat. Registratorul înregistrează imediat avizul de executare în registrul garanţiilor sau, după caz, în registrul bunurilor imobile.
(11) Avizul de executare va conţine:
a) suma datorată a obligaţiei garantate, inclusiv dobînda, penalităţile şi alte costuri sau cheltuieli ce trebuie achitate pentru a evita continuarea procedurii de exercitare a dreptului de gaj, sau alte acţiuni ce trebuie întreprinse de către debitor în vederea înlăturării omisiunii de executare corespunzătoare a obligaţiilor sale;
b) descrierea bunurilor gajate care fac obiectul urmăririi;
c) menţiunea privind iniţierea exercitării dreptului de gaj şi dreptul debitorului gajist sau al altor persoane interesate de a se opune urmăririi, în modul prevăzut la art.753;
d) somaţia de executare a obligaţiei garantate sau de transmitere a bunului corporal gajat în posesia creditorului gajist şi termenul de transmitere; şi
e) semnătura creditorului gajist.
(12) Termenul acordat de creditorul gajist pentru executarea obligaţiei garantate sau transmiterea bunurilor corporale gajate în posesia creditorului gajist nu va fi mai mic de 10 zile, iar în cazul ipotecii nu va fi mai mic de 20 de zile, începînd cu data recepţionării avizului de executare sau, după caz, cu data cînd debitorul gajist se consideră notificat, cu excepţia cazului în care un termen mai lung a fost convenit în contractul de gaj. Pînă la expirarea acestui termen, creditorul gajist nu poate continua exercitarea dreptului de gaj asupra bunului corporal, dar poate lua măsurile de protecţie prevăzute la art.754 alin.(1).


▮ Jurisprudență: 

Într-o speță care vizează o moștenire deschisă înainte de 1.3.2019, dar ridică o problemă de impact al moștenirii asupra registrelor de publicitate, prin Încheierea Col. civ. CSJ din 21 iulie 2021, dosarul nr. 2ra-1098/21, s-a menținut soluția instanței de apel că ipoteca poate fi executată chiar dacă moștenitorul nu este înregistrat încă în registrul bunurilor imobile ca proprietar.

Citat din Încheiere:

Cu referire la cerința BC „Banca Socială” SA, în proces de lichidare, cu privire la obligarea Departamentului Cadastru al IP „Agenția Servicii Publice”, SCT Soroca, de a efectua modificările de rigoare în privința noului proprietar [DB], reprezentată de mama [EC] moștenitor legal al defunctului [MB], instanța de apel a considerat necesar de a respinge cerința dată, deoarece reieșind din informația din Registrul bunurilor imobile, anexată la materialele dosarului, se constată intabularea dreptului de ipotecă asupra bunurilor supuse transmiterii pentru vânzare, fiind menționate contractul de gaj din 02 aprilie 2009, cu acordurile adiționale, precum și intabularea preavizului nr. 1301/1-34/116 din 06 mai 2011, iar modificările în Registrul bunurilor imobile urmează să survină deja după vânzarea bunurilor și înregistrarea noului proprietar.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune