A A A + | -

Articolul 753. Drepturile debitorului gajist

(1) Debitorul gajist se poate opune urmăririi de către creditorul gajist a bunului gajat, plătind creanţa garantată sau, după caz, înlăturînd încălcările menţionate în avizul de executare şi cele ulterioare, plătind în ambele cazuri cheltuielile aferente expedierii şi înregistrării avizului de executare.
(2) Dreptul menţionat la alin.(1) poate fi exercitat de către debitorul gajist pînă la momentul vînzării bunului luat în posesie de creditorul gajist.
(3) Creditorul gajist care a depus un aviz de executare nu poate cere o altă compensare decît plăţile prevăzute la art.688 alin.(3) şi cheltuielile aferente înregistrării avizului de executare.
(4) Debitorul gajist care a executat obligaţiile prevăzute la alin.(1) subrogă creditorul gajist în drepturile sale faţă de debitorul obligaţiei garantate. Creditorul gajist va transmite debitorului gajist actul juridic din care rezultă obligaţia garantată şi, în cazul gajului fără deposedare, contractul de gaj şi confirmarea constituirii gajului, în termen de 3 zile de la executarea obligaţiilor sau într-un alt termen acceptat de debitorul gajist.
(5) Executarea parţială de către debitorul gajist a obligaţiilor prevăzute la alin.(1) este permisă numai cu consimţămîntul creditorului gajist. În acest caz, debitorul gajist subrogă creditorul gajist numai în partea executată a obligaţiei garantate. Creditorul gajist îi va transmite copii certificate de el ale actului juridic din care rezultă obligaţia garantată şi, în cazul gajului fără deposedare, ale contractului de gaj şi ale confirmării de constituire a gajului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune