A A A + | -

Articolul 755. Transmiterea benevolă în posesie

(1) Creditorul gajist poate prelua în posesie bunul corporal gajat dacă:
a) debitorul gajist a consimţit, în contractul de gaj sau altfel, asupra intrării benevole a creditorului gajist în posesia bunului; şi
b) creditorul gajist a transmis avizul de executare a gajului persoanelor indicate la art.752 alin.(1) şi a înregistrat avizul de executare conform art.752 alin.(9).
(2) În cazul în care bunul gajat este accesoriu unui bun imobil, creditorul gajist poate să-l separe din bunul imobil dacă debitorul gajist şi-a exprimat consimţămîntul în formă scrisă.
(3) Actul de transmitere în posesie a bunului corporal gajat va conţine lista bunurilor transmise şi va fi semnat de debitorul gajist şi creditorul gajist. În cazul în care debitorul gajist nu este prezent la luarea în posesie a bunurilor de către creditorul gajist sau refuză să semneze actul de transmitere, creditorul gajist are obligaţia de a trimite debitorului gajist, la adresa indicată în registrul garanţiilor, o copie a actului de transmitere.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune