A A A + | -

Articolul 76. Mandatul de ocrotire în viitor

(1) Persoana fizică care a atins majoratul sau care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu pe altă cale legală (mandantul) poate împuternici unul sau mai mulţi mandatari să o reprezinte în situaţia în care, în urma unei boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, ea nu îşi va putea, în mod deplin, conştientiza acţiunile ori exprima voinţa.
(2) Dacă mandantul a împuternicit mai mulţi mandatari, el poate decide ca aceştia să acţioneze împreună, concomitent, separat sau doar pentru a înlocui un alt mandatar.
(3) Persoana în privinţa căreia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma curatelei poate încheia un mandat de ocrotire în viitor cu acordul curatorului.
(4) Persoana în privinţa căreia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei nu poate încheia un mandat de ocrotire în viitor nici personal, nici prin reprezentant.
(5) Mandatului de ocrotire în viitor i se aplică dispoziţiile legale cu privire la mandat şi dispoziţiile legale cu privire la reprezentare în măsura în care nu sînt incompatibile cu dispoziţiile prezentei secţiuni. Dispoziţiile art.374 alin.(2), art.375, art.376 alin.(1) şi art.377 nu se aplică mandatului de ocrotire în viitor.
(6) În măsura în care mandatarul are împuterniciri de administrare a bunurilor mandantului, se aplică dispoziţiile legale privind contractul de administrare fiduciară.


 

▮ Sugestie de mandat de ocrotire în viitor cu note de redactare (descarcă versiunea Word)

Note de redactare: Model de mandat de ocrotire în viitor (ediția mai 2021). Acesta este doar unul din multele moduri de a formula un mandat. Mandatul poate fi întocmit în scris, datat și semnat personal de mandant (fără autentificare notarială) sau poate fi autentificat notarial.  Mandatul autentificat notarial oferă împuterniciri mai largi mandatarului (v. limitele mandatului scris din art. 91 Cod civil) și se bucură de un uz mai ușor din cauza garanției pe care o dă notarul privind consimțământul mandantului. Consultați un jurist calificat pe dreptul R. Moldova înainte de a semna un mandat de ocrotire în viitor. 

MANDAT DE OCROTIRE ÎN VIITOR

Matei Bobu, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în str. A. Doga 00, ap. 00, Chișinău, Republica Moldova, născut la 1 februarie 1950, cod personal 2001234567890 („Mandant”) dispun următoarele pentru situaţia în care, în urma unei boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, ea nu îmi voi putea, în mod deplin, conştientiza acţiunile ori exprima voinţa:

1. Mandatarul împuternicit cu ocrotirea persoanei mele

1.1. O desemnez pe dna Maria Bobu (născută la 5 aprilie 1955, cod personal 2001234567889) în calitate de mandatar asupra persoane mele.  În special, dumneaei are:

a) dreptul de a mă însoţi oriunde este necesar şi de mă asista la luarea deciziilor ce ţin de sănătatea mea;

b) împuternicirea mandatarului de a consimţi, din numele meu, efectuarea investigaţiilor şi intervenţiilor medicale.

1.2. În temeiul art. 79 din Codul civil al Republicii Moldova, dna Maria Bobu are drepturile şi obligaţiile tutorelui, iar eu am drepturile şi obligaţiile persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei, prevăzute la art. 115–119 din Codul civil.

1.3. Dna Maria Bobu are dreptul la o remunerație lunară în mărime de 2.000 lei pentru exercitarea prezentului mandat.

2. Mandatarul împuternicit cu ocrotirea patrimoniului meu

2.1. Îl desemnez pe dl Ion Bobu (născut la 10 ianuarie 1975, cod personal 2001234567888) în calitate de mandatar asupra patrimoniului meu.

2.2. În această calitate dl Ion Bobu va putea încheia din numele meu toate actele juridice de conservare, administrare și dispoziție privitor la patrimoniul, inclusiv de a încheia actele juridice prevăzute de dispozițiile art. 139 din Codul civil, și anume:

a) contractul de vânzare-cumpărare și alte acte juridice de dispoziție;

b) contractul de locațiune şi alte acte juridice de administrare a bunurilor persoanei ocrotite al căror termen depășește termenul măsurii de ocrotire;

с) contractul de tranzacție;

d) contractul de partaj al bunurilor comune;

e) actul de acceptare sau renunțare la moștenire;

f) contractul de primire a unui împrumut;

g) contractul dintre mandatar sau persoanele afiliate acestuia şi mine, cu excepţia actelor cu titlu gratuit, încheiate în folosul meu.

Mandatarul poate încheia un act juridic de dispoziţie cu titlu gratuit doar cu autorizarea autorităţii tutelare.

2.3. Mandatarului dl Ion Bobu îi revin obligațiile prevăzute la art. 137 şi 141–145 din Codul civil.

2.4. Dl Ion Bobu are dreptul la o remunerație lunară în mărime de 2.000 lei pentru exercitarea prezentului mandat.

3. Controlul asupra exercitării mandatului

3.1. O desemnez pe dna Andreea Bobu (născută la 15 octombrie 1980, cod personal 2001234567887) pentru a controla exercitarea prezentului mandat de către mandatarii Maria Bobu și Ion Bobu.

3.2. În acest sens, dna Andreea Bobu va avea împuternicirea:

a) să primească un exemplar al inventarului întocmit de mandatarul Ion Bobu la începerea exercitării mandatului în privința patrimoniului meu;

b) de a fi informată periodic despre modul de exercitare a mandatului și deciziile luate din numele Mandantului, inclusiv de a primi de la fiecare dintre mandatari o dare de seamă privind ocrotirea care au exercitat-o asupra persoanei și asupra patrimoniului meu, și de a examina documentele primare aferente.

c) de a sesiza autoritatea tutelară privind încălcarea împuternicirilor acordate prin prezentul Mandat sau privind exercitarea necorespunzătoare a împuternicirilor;

d) de a sesiza instanța de judecată privind revocarea împuternicirilor mandatarului Maria Bobu și/sau Ion Bobu și instituirea unei măsuri de ocrotire judiciare privitor la persoana și/sau patrimoniul meu.  În acest din urmă caz, declar că doresc ca instanța de judecată să desemneze ca ocrotitor provizoriu, curator sau, după caz, tutore atât asupra persoanei mele cât și asupra patrimoniului meu pe dna Andreea Bobu.

3.3. Dna Andreea Bobu își va exercita împuternicirilor acordate prin prezentul mandat fără remunerație.

4. Intrarea în vigoare și termenul

4.1. Prezentul mandat va începe să producă efecte juridice în condițiile determinarte de art. 81 din Codul civil și este eliberat pe termen nedeterminat.

4.2. Faptul că unul din mandatari sau dna Andreea Bobu nu a contrasemnat prezentul Mandat nu afectează efectul său juridic în privința celorlalte persoane, care l-au contrasemnat.

5. Eu, Mandantul, declar că nu în privința mea nu este instituită măsura de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă sau tutelă). [Notă Persoana sub ocrotire provizorie poate întocmi un mandat de ocrotire în viitor; Persoana sub curatelă poate întocmi un mandat de ocrotire în viitor cu încuviințarea curatorului ]

 

Mandant

________________

MATEI BOBU

LOC PENTRU CONTRASEMNĂTURĂ:

________________
ION BOBU

________________
MARIA BOBU

________________
ANDREEA BOBU

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune