A A A + | -

Articolul 769. Mijloacele obţinute din vînzarea bunului gajat

(1) După deducerea cheltuielilor confirmate documentar, suportate în legătură cu preluarea, transportarea, păstrarea şi vînzarea bunului gajat, creditorul gajist distribuie produsul vînzării bunului creditorilor gajişti şi altor creditori indicaţi la art.752 alin.(1) conform ordinii de prioritate.
(2) Cheltuielile de expediere a avizului de executare, de înregistrare a lui, precum şi alte cheltuieli de exercitare a dreptului de gaj sînt suportate de către debitorul gajist şi se deduc conform alin.(1), cu excepţia cazurilor în care ordonanţa sau hotărîrea judecătorească, după caz, prevede altfel în privinţa cheltuielilor de judecată sau creditorul gajist şi debitorul gajist convin altfel.
(3) Suma rămasă disponibilă se transmite debitorului gajist sau, cînd plata nu este posibilă, se consemnează în conformitate cu dispoziţiile art.968, în termen de 3 zile de la finalizarea distribuirii conform alin.(1) din prezentul articol. În acelaşi termen creditorul gajist transmite debitorului gajist un proces-verbal privind distribuirea produsului vînzării bunului gajat.
(4) Dacă produsul obţinut din vînzarea bunului nu a fost suficient pentru a plăti creanţele sale şi cheltuielile, creditorul gajist conservă o creanţă neprivilegiată pentru diferenţa datorată de debitorul său.
(5) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi exercitării gajului pe calea transmiterii în locaţiune a bunului gajat în temeiul art.744 alin.(2) lit.c) sau prin acordarea licenţei cu titlu oneros către terţi asupra obiectului de proprietate intelectuală protejat conform art.744 alin.(2) lit.d).


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 4 octombrie 2020

▮ I. Scopul articolului

[1.]

▮ Jurisprudență

1. Având în vedere că, produsul obținut din vânzarea bunului ipotecat nu a fost suficient pentru a achita integral creanțele sale creditorul ipotecar a conservat o creanță negarantată pentru diferența datorată de către debitorul său. Creanța negarantată se supune termenului general de prescripție. [cauza nr. 2ra-1169/20, Încheierea din 30 septembrie 2020 Col. civ. CSJ].

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 769 [online]. Codul civil Adnotat [citat 22.04.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/769/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune