A A A + | -

Articolul 832. Prioritatea în cazul cesiunii repetate

(1) Dacă o creanţă este cedată de acelaşi titular de mai multe ori, creditor al obligaţiei este cesionarul a cărui cesiune este notificată prima debitorului.
(2) Cesionarul ulterior poate invoca dispoziţiile alin.(1) doar dacă la data încheierii contractului de cesiune nu a cunoscut şi nici nu trebuia, în mod rezonabil, să cunoască că acea creanţă deja a fost cesionată.
(3) Debitorul este liberat de obligaţie executînd în folosul primului cesionar care îl notifică, indiferent de faptul că debitorul ştia sau nu despre cesiunea repetată.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune