A A A + | -

Articolul 862. Termenul de executare a obligaţiei pecuniare contractuale al cărei creditor este un profesionist

(1) Termenul de executare a obligaţiei pecuniare, stabilit în contractul încheiat între profesionişti, care are ca obiect livrarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii, nu poate depăşi 60 de zile de la data prevăzută la alin.(3) lit.a), b) sau, după caz, c) din prezentul articol. Prin excepţie, părţile pot stipula în mod expres în contract un termen de executare mai mare cu condiţia ca această clauză să nu fie vădit abuzivă faţă de creditor în sensul art.1080.
(2) Termenul de executare a obligaţiei pecuniare de către o autoritate publică sau o altă persoană juridică de drept public ori de către asociaţiile acestora, stabilit în contractul încheiat cu un profesionist, care are ca obiect livrarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii, nu poate depăşi 30 de zile de la data prevăzută la alin.(3) lit.a), b) sau, după caz, c). Prin excepţie, părţile pot stipula în mod expres în contract un termen de executare care nu poate depăşi 60 de zile dacă acesta este justificat în mod obiectiv, ţinînd cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului.
(3) În cazul în care termenul de executare a obligaţiei pecuniare rezultate dintr-un contract prevăzut la alin.(1) sau (2) nu este determinat şi nici nu rezultă din natura acesteia, obligaţia pecuniară trebuie executată în termen de 30 de zile de la data:
a) primirii de către debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plată;
b) primirii de către debitor a contraprestaţiei obligaţiei pecuniare, dacă data primirii facturii sau a unei cereri echivalente de plată nu este certă, precum şi dacă debitorul primeşte factura sau o cerere echivalentă de plată anterior primirii contraprestaţiei;
c) recepţiei sau verificării contraprestaţiei, dacă prin lege sau prin contract este prevăzută o procedură de recepţie sau verificare prin care se stabileşte conformitatea contractuală a contraprestaţiei şi dacă debitorul primeşte factura sau o cerere echivalentă de plată anterior sau la data la care are loc această recepţie sau verificare.
(4) Dacă este prevăzută o procedură de recepţie sau verificare prin care se stabileşte conformitatea contractuală a contraprestaţiei, durata maximă a procedurii respective nu va depăşi 30 de zile de la data primirii contraprestaţiei, în afara cazului în care contractul prevede în mod expres dispoziţii contrare şi cu condiţia ca aceste clauze să nu fie vădit abuzive faţă de creditor în sensul art.1080.
(5) Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentului articol în detrimentul creditorului obligaţiei pecuniare este lovită de nulitate absolută. Nulitatea clauzei nu afectează validitatea celorlalte clauze din contract.
(6) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului părţilor de a conveni asupra unui grafic de plată a ratelor din suma totală datorată creditorului.
(7) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică contractelor de asigurare sau obligaţiilor debitorului în privinţa căruia este intentat procesul de insolvabilitate.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune