A A A + | -

Articolul 893. Excepţiile opuse creditorului care a intentat acţiune pe cale oblică

Cel împotriva căruia a fost intentată acţiune pe cale oblică poate opune creditorului toate excepţiile opozabile propriului creditor.


▮ A se vedea adnotarea la art. 892.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune