A A A + | -

Articolul 894. Efectele acţiunii exercitate pe cale oblică

Toate bunurile obţinute în baza acţiunii oblice intră în patrimoniul debitorului şi beneficiază tuturor creditorilor acestuia. Cu toate acestea, creditorul care a exercitat acţiunea oblică beneficiază de un privilegiu asupra acelor bunuri în scopul rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu acţionarea pe cale oblică.


▮ A se vedea adnotarea la art. 892.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune