A A A + | -

Articolul 903. Circumstanţele care justifică neexecutarea

În afară de alte cazuri prevăzute de lege, neexecutarea obligaţiei este justificată în măsura în care debitorul demonstrează una din următoarele circumstanţe:
a) ea se datorează unui impediment prevăzut la art.904;
b) creditorul a cauzat neexecutarea obligaţiei debitorului, inclusiv prin întîrziere sau prin faptul că debitorul a suspendat executarea obligaţiei în temeiul art.914.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 13 noiembrie 2020

▮ Jurisprudență

1. Suspendarea executării obligației (transmiterea în proprietate a imobilului) din cauza neexecutării obligației corelative (plata ratei restante la preț) face ca neexecutarea primei obligații să fie justificată, și partea care suspendă executarea nu poate fi ținută la plata de despăgubiri sau penalități [Încheierea Col. civ. CSJ din 7 octombrie 2020, dosarul nr. 2ra-1365/2020].

2. Refuzul băncii de a executa ordinul de plată al clientului pe temeiul aplicării Legii privind combaterea spălării banilor este justificat legal, deci banca nu poartă răspundere pentru eventualul prejudiciu suportat de client în relațiile cu cocontractanții săi [Încheierea Col. civ. CSJ din 28 octombrie 2020, dosarul nr. 2rac-220/20].

Extras din Încheiere:

Conform contractului nr. 1 din 14 martie 2017 încheiat între cumpărătorul SRL „NV Expert” şi vânzătorul PP „Rivne-Tehno-Complex” (Ucraina), societatea reclamantă s-a obligat să primească și să achite ulei de rapiță, iar, conform contractului nr. 2 din 14 martie 2017, SRL „NV Expert” în calitate de vânzător urma să realizeze marfa cumpărătorului SIA „ Londens” (Letonia).
Potrivit pct. 5.4. din contractul nr. 2 din 14 martie 2017, marfa urma să fie transportată cu mașinile aflate în locațiune la cumpărătorul SIA „Londens” pe partide separate cu achitarea integrală a fiecărei partide.
[…]

La 4 aprilie 2017, la efectuarea celui de al doilea transfer, a prezentat băncii ordinul de plată în sumă de 18 060 de euro, însă, persoanele responsabile ale băncii au interzis efectuarea transferului spre Ucraina, explicând verbal apariția dubiilor în privința legalității operațiunii și bănuielii privind spălarea banilor.
[…]
La 11 aprilie 2017, banca a informat Centrul Național Anticorupție despre suspiciunile privind spălarea banilor, iar la 12 aprilie 2017, conturile reclamantului au fost suspendate prin decizia responsabililor de la Centrul Național Anticorupție, specificând că, la 18 aprilie 2017, prin încheierea instanței de judecată, termenul sistării efectuării operațiunilor bancare din contul SRL „NV Expert”, a fost prelungit pentru 30 de zile.
După controlul efectuat de Centrul Național Anticorupție, nu au fost informați despre deblocarea contului, însă începând cu 18 mai 2017, efectuarea operațiunilor bancare a fost posibilă, specificând că SIA „Londens” a prezentat Centrului Naţional Anticorupție explicațiile şi documentele solicitate.
[…]
Societatea reclamantă [a invocat că] a avut de suportat consecințele negative, prin rezilierea contractelor în sumă de 150 798,50 de euro (conform anexei nr. 1 al contractului nr.2 din 14 martie 2017 – 4 173,50 de euro; conform anexei nr. 2 al contractului nr.2 din 14 martie 2017 – 19 125 de euro; conform anexei nr. 3 al contractului nr.2 din 14 martie 2017 – 127.500,00 euro).
[…]
În motivare, Colegul instanței de apel a reținut că prima instanță a apreciat corect circumstanțele deduse judecății, prin prisma art. 15 alin. (3) din Legea nr. 190 din 26 iulie 2007, stabilind că instituțiile financiare sunt entități raportoare, și, din acest motiv, BC „Mobiasbanca-OTP Group” SA este exonerată de răspundere pentru acțiunile întreprinse în raport cu reclamantul SRL „NV Expert”, chiar dacă această executare a avut drept urmare cauzarea de prejudicii materiale sau morale, or, banca a acționat în scopul executării obligațiilor impuse de Legea nr. 190 din 26 iulie 2007cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, și ca urmare, a executat întocmai decizia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și încheierea irevocabilă din 18 aprilie 2017 a Judecătoriei Chișinău, privind prelungirea termenului de sistare a executării operațiunilor din contul SRL „NV Expert”, în limita sumei de 38 657 euro, pe un termen de 30 zile.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 903 [online]. Codul civil Adnotat [citat 25.05.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/903/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune