A A A + | -

Articolul 914. Dreptul de a suspenda executarea obligaţiei corelative

(1) Creditorul care este ţinut să execute obligaţia corelativă în acelaşi moment în care debitorul îşi execută obligaţia sau după acel moment are dreptul de a suspenda executarea obligaţiei corelative pînă cînd debitorul s-a oferit să execute sau a executat.
(2) Creditorul care este ţinut să execute obligaţia corelativă înainte de momentul în care debitorul îşi execută obligaţia şi care în mod rezonabil crede că debitorul nu va executa obligaţia la scadenţă poate suspenda executarea obligaţiei corelative atît timp cît această încredere rezonabilă persistă. Cu toate acestea, dreptul de a suspenda executarea se stinge dacă debitorul acordă asigurări suficiente de executare corespunzătoare.
(3) Creditorul care suspendă executarea în situaţia menţionată la alin.(2) are îndatorirea să notifice de îndată debitorul despre acest fapt şi poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat debitorului prin neexecutarea acestei îndatoriri.
(4) Dreptul de a suspenda conform prezentului articol se referă la întreaga obligaţie sau doar la o parte din ea, după cum este rezonabil conform circumstanţelor.
(5) Dacă debitorul înaintează o acţiune prin care cere executarea silită a obligaţiei corelative, iar creditorul invocă suspendarea executării ei pe temeiul alin.(1) sau (2), instanţa de judecată va stabili în hotărîrea judecătorească prin care se dispune executarea silită a obligaţiei corelative că creditorul trebuie să execute obligaţia corelativă conform hotărîrii judecătoreşti doar dacă debitorul execută simultan obligaţia sa faţă de creditor ori oferă asigurări suficiente ale executării faţă de creditor sau dacă creditorul se află în întîrziere de a accepta executarea oferită de către debitor.


Adnotare:
Originea reglementării: art. III. – 3:401 DCFR

Jurisprudență

Suspendarea executării obligației (transmiterea în proprietate a imobilului) din cauza neexecutării obligației corelative (plata ratei restante la preț) face ca neexecutarea primei obligații să fie justificată, și partea care suspendă executarea nu poate fi ținută la plata de despăgubiri sau penalități [Încheierea Col. civ. CSJ din 7 octombrie 2020, dosarul nr. 2ra-1365/2020].

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune