A A A + | -

Articolul 929. Excluderea restituirii

(1) Obligaţia de a restitui în temeiul dispoziţiilor art.926 nu apare în măsura în care executării conforme de către una dintre părţile contractante îi corespunde executarea conformă de către cealaltă parte contractantă.
(2) Partea contractantă care declară rezoluţiunea poate considera ca fiind neconforme tranşele prestate dacă prestaţiile primite de către ea nu au valoare sau au o valoare esenţial redusă din cauza neexecutării săvîrşite de către cealaltă parte contractantă.
(3) Obligaţia de restituire în temeiul prezentei secţiuni nu apare în cazul în care contractul era gratuit.


Adnotare:
Originea reglementării: art. III. – 3:511 DCFR

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune