A A A + | -

Articolul 941. Preţul de piaţă

În cazul în care a declarat rezoluţiunea totală sau parţială pentru neexecutare şi nu a încheiat un contract de substituire, dar prestaţia are un preţ de piaţă, creditorul poate cere, dacă sînt întrunite condiţiile pentru a cere despăgubiri, de la debitor despăgubiri egale cu diferenţa dintre preţul contractual şi preţul de piaţă la data rezoluţiunii, precum şi poate cere de la debitor despăgubiri pentru partea nereparată a prejudiciului.


Adnotare:
Originea reglementării: art. III. – 3:707 DCFR

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune