A A A + | -

Articolul 945. Despăgubirea cheltuielilor de recuperare a creanţelor pecuniare ale profesionistului

(1) Din momentul în care sînt întrunite condiţiile de plată a dobînzii de întîrziere conform art.942, creditorul obligaţiei pecuniare poate pretinde debitorului plata unei despăgubiri minime egale cu echivalentul în lei a 20 de euro la cursul Băncii Naţionale a Moldovei din ziua respectivă pentru acoperirea cheltuielilor de recuperare suportate de creditor. Această regulă se aplică chiar dacă obligaţia pecuniară întîrziată este doar o rată din suma totală datorată creditorului conform unui grafic de plată.
(2) Dreptul creditorului de a cere despăgubiri pentru cheltuielile de recuperare suportate, în partea neacoperită de despăgubirea minimă prevăzută la alin.(1), rămîne neafectat.
(3) Dispoziţiile prezentului articol se aplică doar contractelor prin care un profesionist livrează bunuri, execută lucrări sau prestează servicii în folosul unui alt profesionist sau al unei autorităţi publice ori al unei alte persoane juridice de drept public sau asociaţii ale acestora.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 6 din Directiva 2011/7/UE din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune