A A A + | -

Articolul 967. Dreptul de a primi chitanţă şi titlu original

(1) Debitorul care execută obligaţia are dreptul de a primi chitanţă şi, după caz, de a cere titlul original sau efectuarea unei menţiuni pe titlul original al creditorului privind stingerea.
(2) În cazul imposibilităţii de a cere creditorului chitanţă, debitorul poate face dovada plăţii cu orice mijloc de probă.
(3) În cazul în care creditorul a restituit titlul original fără a elibera chitanţă, se prezumă, pînă la proba contrară, că obligaţia a fost executată.
(4) În cazul imposibilităţii restituirii titlului original, debitorul este în drept să ceară creditorului o declaraţie scrisă despre stingerea obligaţiei. Toate cheltuielile, în acest caz, sînt suportate de creditor.
(5) Dacă creditorul refuză să elibereze chitanţă sau să restituie titlul original, debitorul are dreptul să refuze executarea. În acest caz, creditorul este în întîrziere.
(6) Dacă creditorul a eliberat chitanţă privind plata datoriei de bază, se prezumă că au fost achitate şi dobînzile, şi cheltuielile.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune