A A A + | -

Articolul 980. Compensarea creanţelor cu diferite valute

În cazul în care părţile au creanţe pecuniare reciproce exprimate în diferite valute, fiecare parte poate opune compensarea în condiţiile prezentei secţiuni, cu excepţia cazului în care era convenit că partea care opune compensarea trebuie să plătească exclusiv într-o anumită valută.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune