A A A + | -

Articolul 988. Remiterea de datorie

(1) Obligaţia se stinge dacă creditorul îl eliberează pe debitor de executarea obligaţiei (remiterea de datorie). Obligaţia se consideră stinsă din momentul primirii de către debitor a notificării de remitere a datoriei din partea creditorului, cu excepţia cazului în care debitorul, într-un termen rezonabil, execută obligaţia sau notifică creditorul despre faptul că obiectează la remiterea de datorie.
(2) Remiterea de datorie este totală dacă nu a fost stipulat expres că este parţială.
(3) Obligaţia se stinge, de asemenea, printr-un contract în care creditorul recunoaşte că obligaţia nu există.
(4) Remiterea de datorie faţă de debitorul principal are efecte şi faţă de garanţi.
(5) Renunţarea de către creditor la un mijloc de garanţie nu permite a se prezuma că a renunţat la creanţa garantată.
(6) Remiterea de datorie faţă de un garant are efecte şi faţă de ceilalţi garanţi.
(7) Este interzisă remiterea de datorie dacă remiterea încalcă drepturile de creanţă ale terţilor faţă de creditor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune