A A A + | -

Articolul 105. Modificarea unor acte normative conexe

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele acte normative se modifică după cum urmează:
I. Capitolul III și anexele nr. 4 și 5 din Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324/1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 27 iunie 2006), cu modificările ulterioare, se abrogă.
II. Legea condominiului în fondul locativ nr. 913/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 915), cu modificările ulterioare, se abrogă, cu excepția art. 8 și 9.
III. Articolul 11 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se completează cu litera s) cu următorul cuprins:
„s) procesele-verbale ale adunării generale a asociației proprietarilor din condominiu în condițiile și în măsura prevăzute la art. 59 din Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu.”
IV. Articolul 12 din Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 549), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
„(22) Referințele prezentei legi la proprietar includ și:
a) asociația proprietarilor din condominiu ai cărei membri sunt coproprietari ori superficiari ai terenului/imobilului;
b) superficiarul terenului.”
(2) La data intrării în vigoare a capitolului VII din prezenta lege se abrogă art. 8 și 9 din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 915). Cererile depuse conform art. 8 și 9 până la data intrării în vigoare a capitolului VII urmează a fi soluționate conform art. 8 și 9 și legislației aplicabile cererii.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 109. Modificarea unor acte normative conexe

I. Completarea articolul 11 din Codul de executare

Tehnica legislativă de modificare a unor acte pentru punerea în aplicare a legii se folosește uneori, v. de exemplu art. 96 al Legea nr. 246 din 15.11.2018 privind procedura notarială.

În așa mod, se evită riscurile legate de neajustarea legislației după intrarea în vigoare a legii noi, perioadă care poate dura ani.

Procesul-verbal este document executoriu conform art. 59 din proiectul de lege, cu respectarea condiției de formă (girul persoanei autorizate) și de fond el (este document executoriu doar pentru obligațiile de plată „în privința obligațiilor pecuniare care cad în sarcina proprietarilor față de asociație, calculate în conformitate cu hotărârea adunării generale cuprinsă în procesul-verbal respectiv”).

II. Completarea articolul 12 din Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
În redacția actuală art. 12 din Legea nr. 163/2010 limitează dreptul de a solicita autorizația de construire doar la proprietar, ceea ce blochează aptitudinea asociațiilor proprietarilor din condominiu ori a comunităților cu vot majoritar, de a solicita o autorizație de construire.

Evident, aceștia trebuie să respecte condițiile Legii cu privire la condominiu pentru a putea modifica părțile comune ori pentru a angaja cheltuieli în sarcina proprietarilor, în special, regula că trebuie să existe o hotărâre a adunării generale.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală