A A A + | -

Articolul 27. Obligația de informare a noului proprietar

(1) Noul proprietar trebuie să notifice asociația despre dobândirea dreptului de proprietate asupra unității în termen de o săptămână de la dobândire, anexând copia de pe oricare dovadă satisfăcătoare în acest sens.
(2) Proprietarul care nu a notificat asociația în modul stabilit la alin. (1) este decăzut din dreptul de a cere anularea hotărârilor adunării generale, inclusiv fiindcă fostul proprietar a votat în locul lui, precum și de a invoca alte încălcări ale drepturilor sale ori alte inconveniențe pe care le suferă dacă ele sunt cauzate de neîndeplinirea obligației de notificare în modul stabilit la alin. (1).
(3) Dacă proprietarul nu a notificat asociația în modul stabilit la alin. (1), asociația are dreptul să solicite dovezi suficiente privind proprietarul actual de la proprietarul anterior, de la presupusul nou proprietar ori de la posesorul de fapt al unității.
(4) Dacă în termen de o săptămână de la solicitarea conform alin. (3) nu primește dovezi suficiente privind proprietarul actual al unității, asociația are dreptul să solicite o informație oficială din registrul bunurilor imobile și să ceară rambursarea cheltuielilor suportate conform prezentului alineat de la proprietarul actual al unității.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 27. Obligația de informare a noului proprietar
Alin. (1) nu are în vedere prezentarea copiei contractului ori altui act de proprietate (certificat de moștenitor). Acestea adeseori cuprind detalii confidențiale ori date cu caracter personal. De regulă, proprietarul se legitimează prin informația din registrul bunurilor imobile.

Alin. (4): asociația nu este obligată să recurgă la acest mecanism, dar are dreptul.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală