A A A + | -

Articolul 31. Folosirea mijloacelor de comunicare electronică

(1) Proprietarul poate notifica asociația, prin cerere scrisă, cu privire la adresa sa de poștă electronică sau alt mijloc de comunicare electronică la care intenționează să primească înștiințări, facturi și informații de la asociație și prin intermediul căruia va depune cereri și își va exprima dreptul de vot în raporturile cu asociația.
(2) Asociația poate implementa soluții electronice de comunicare și votare, inclusiv prin poșta electronică, prin platforma e-Condominiu și altele. Soluțiile electronice organizate de către asociație și puse la dispoziția proprietarilor vor fi comunicate în prealabil prin intermediul panourilor informative sau al altor modalități de comunicare.
(3) Proprietarul poate oricând notifica asociația despre o nouă adresă de poștă electronică sau un alt mijloc de comunicare electronică.
(4) În cazul prevăzut la alin. (1) sau (2), asociația este obligată să comunice înștiințările, facturile și informațiile pe suport de hârtie, precum și, la solicitare, prin mijlocul de comunicare electronică notificat. În cazul în care asociația are capacitate de comunicare electronică și proprietarul a renunțat în mod expres, prin cerere scrisă, la dreptul de a primi înștiințări, facturi și informații pe suport de hârtie, asociația va asigura comunicarea acestora doar prin mijloace de comunicare electronică.
(5) Notificarea prevăzută la alin. (1), (2) sau (3) devine caducă din momentul în care asociația ia cunoștință despre schimbarea proprietarului unității respective.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 31. Folosirea mijloacelor de comunicare electronică
Prezenta lege încurajează digitalizarea, ca mijloc de informare mai bună a proprietarilor despre situația reală a asociației și de participare mai activă la luarea hotărârilor. Ea este conformă cu tendința din dreptul comparat cercetat.

Privitor la platforma e-Condominiu a se vedea detaliat art. 65.

Drept comparat

Similar:

Belgia: art. 577-6 (§ 3)

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală