A A A + | -

Articolul 44. Administratorul asociației

(1) Administratorul asociației poate exercita, în numele asociației, atribuțiile prevăzute de prezenta lege din data înregistrării sale în registrul de stat al persoanelor juridice.
(2) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1), prin hotărârea de desemnare, adunarea generală poate acorda persoanei desemnate în calitate de administrator al asociației anumite împuterniciri și atribuții cu efect din data adoptării hotărârii respective. În acest caz se aplică art. 201 și art. 374 alin. (6) din Codul civil nr. 1107/2002.
(3) Administratorul asociației exercită următoarele atribuții:
a) administrează asociația, în limitele atribuțiilor;
b) reprezintă asociația în relațiile cu persoanele fizice și juridice (inclusiv proprietarii din condominiu), autoritățile publice, instanța de judecată și cu alte persoane și autorități; încheie contracte în limitele atribuțiilor (personal sau prin reprezentant/mandat);
c) gestionează pretențiile extrajudiciare și judiciare ale terților înaintate față de asociație ori în privința părților comune. Administratorul nu are dreptul de a recunoaște acțiunile în justiție înaintate de un terț în privința părților comune din condominiu fără aprobarea prin hotărâre a adunării generale;
d) asigură executarea hotărârilor adunării generale și ale consiliului;
e) prezintă membrilor altor organe ale asociației oricare informații și documente necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora;
f) asigură executarea bugetului anual aprobat de adunarea generală;
g) în limitele atribuțiilor, administrează mijloacele financiare colectate de la proprietari, inclusiv ale fondului, precum și alte mijloace generate din alte activități, depuse în contul bancar al asociației;
h) exercită controlul asupra operațiunilor bancare, prezentării rapoartelor financiare, fiscale și statistice, monitorizează lucrările de secretariat;
i) asigură ținerea contabilității asociației, precum și a registrelor asociației;
j) elaborează proiectul bugetului pentru anul viitor și îl prezintă, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, spre examinare și aprobare adunării generale. Proiectul bugetului anual trebuie să indice și să explice fiecare poziție din buget în privința căreia există divergențe între administrator și consiliu. Adunarea generală examinează și aprobă, până la data de 31 decembrie a anului premergător anului bugetar, bugetul pentru anul viitor. În cazul în care adunarea generală nu a aprobat un buget anual pentru un anumit an financiar, în acel an financiar se aplică bugetul anual în vigoare în anul precedent cu o reducere totală de 5%;
k) ține și actualizează lista proprietarilor din condominiu; ține procesele-verbale ale organelor asociației; eliberează copii și extrase de pe acestea;
l) asigură colectarea datoriilor proprietarilor ori ale altor persoane față de asociație; asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale asociației în instanța de judecată și în alt mod;
m) eliberează, la cererea proprietarului, certificatul privind lipsa datoriilor la fond și la cota de contribuție;
n) angajează, concediază salariații asociației, emite alte ordine în conformitate cu legislația muncii;
o) dă indicații și emite dispoziții obligatorii pentru salariații asociației;
p) aplică sancțiunile prevăzute de regulamentul condominiului;
q) asigură organizarea exploatării și reparația părților comune;
r) asigură efectuarea auditului energetic al clădirilor condominiului și obținerea certificatului de performanță energetică;
s) permite și supraveghează instalarea de către furnizori a rețelelor necesare pentru furnizarea către proprietari a serviciilor de comunicații electronice;
t) efectuează controlul asupra lucrărilor executate de către persoanele fizice și juridice contractate pentru întreținerea și reparația clădirii și a infrastructurii inginerești, precum și a infrastructurii aflate pe terenul condominiului;
u) păstrează și asigură completarea la zi a cărții tehnice a clădirii pentru fiecare clădire din condominiu, precum și asigură păstrarea altor documente privind activitatea asociației;
v) întocmește și actualizează anual fișa de sinteză a asociației;
w) examinează petițiile parvenite de la proprietari și ține registrul de evidență a petițiilor;
x) exercită alte atribuții prevăzute de prezenta lege sau de statutul asociației.
(4) Administratorul asociației poate fi revocat de către adunarea generală oricând, cu sau fără motiv. Concomitent cu revocarea, adunarea generală alege un nou administrator al asociației. În cazul în care adunarea generală revocă administratorul asociației și nu alege concomitent unul nou, precum și în cazul în care administratorul asociației a demisionat, a decedat sau nu este în stare să-și exercite funcția din alte motive în decurs de cel mult 3 luni consecutive, funcția acestuia este exercitată de către un membru al consiliului (dacă este instituit un consiliu), desemnat prin hotărâre a consiliului, până la alegerea unui nou administrator.
(5) Dacă administratorul asociației renunță la funcția sa în condițiile art. 171 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, cerința din Legea nr. 220/2007 privind achitarea taxei înainte de înregistrarea radierii administratorului asociației nu se aplică. După radierea administratorului asociației în condițiile art. 171 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, organul înregistrării de stat transmite asociației factura de plată a taxei, care trebuie plătită de asociație în termen de 5 zile. Dispozițiile art. 942 din Codul civil nr. 1107/2002 se aplică în caz de întârziere a plății.
(6) Administratorul are dreptul să solicite adunării generale aprobarea unei sume, care nu poate fi mai mare decât mărimea remunerației sale brute pentru o lună, pentru a asigura participarea sa ori a unei alte persoane salarizate de asociație la instruiri, formări continue și alte activități pentru a-și dezvolta aptitudinile aferente relațiilor în condominiu.
(7) Administratorul nu este obligat să reprezinte personal asociația în pretențiile extrajudiciare complexe ori în procesele judiciare. În aceste cazuri, administratorul are dreptul să angajeze avocați cu condiția că serviciile acestora nu depășesc tarifele recomandate de către Uniunea Avocaților și că acordul de asistență juridică prevede că avocatul este obligat să ceară recuperarea integrală a cheltuielilor de judecată suportate de asociație.
(8) Adițional la dispozițiile art. 75 din Codul de procedură civilă nr. 225/2003, asociația poate fi reprezentată în instanța de judecată de către un membru al consiliului ori al comisiei de cenzori dacă acesta este licențiat în drept și este împuternicit de către administrator sau prin hotărâre a adunării generale.


Adnotare:

▮ Libertatea absolută de a revoca administratorul

Art. 44 alin. (4) enunță clar dreptul absolut și discreționar al asociației de a-și revoca administratorul. Pentru detalii → adnotarea art. 200 C. civ.

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 44. Administratorul asociației
Alin. (3) lit. c): Este posibil un vecin (o altă asociație) să acționeze în judecată asociația privind dreptul asupra terenului ori alte elemente. Administratorul nu are competența de a recunoaște acțiunea în justiție, ci trebuie să o pună în discuție la adunarea generală. El este obligat să apere dreptul de proprietate comună asupra părților comune.

Alin.(7) recunoaște ca cheltuială justificată formarea continuă/instruirea administratorului în limitele mărimii remunerației pentru o lună. Această cheltuială trebuie la fel inclusă în bugetul anual, însă neincluderea ei ori absența unui buget nu limitează împuternicirea administratorului de a asuma această cheltuială.

Alin. (9) introduce o regulă specială față de art. 75 din Codul de procedură civilă, care cere asociația să fie reprezentată de administrator, de un salariat ori de un avocat. Așadar, adițional, asociația poate fi reprezentată de un membru al consiliului ori comisiei de cenzori, dacă au studii juridice și sunt împuterniciți să acționeze din numele asociației.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală