A A A + | -

Articolul 46. Consiliul asociației

(1) Adunarea generală poate desemna un consiliu pentru a supraveghea activitatea administratorului și a exercita alte atribuții prevăzute de prezenta lege. Alte atribuții ale consiliului pot fi prevăzute în statutul asociației.
(2) Fiecare membru al consiliului poate cere administratorului orice informații și documente referitoare la condominiu și la activitatea asociației și poate cere explicații privitoare la acestea.
(3) Administratorul poate cere avizul consiliului pe orice chestiune. Administratorul este obligat să consulte în prealabil consiliul pe orice chestiune care implică cheltuieli ale asociației, inclusiv proiectul bugetului anual.
(4) Consiliul se constituie din număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3.
(5) Mandatul de membru al consiliului începe din momentul adoptării hotărârii adunării generale de desemnare în funcție, dacă prin hotărâre nu s-a stabilit o data ulterioară. Calitatea de membru al consiliului nu se supune înregistrării în registrul de stat al persoanelor juridice.
(6) Adunarea generală poate desemna membri supleanți (de rezervă) ai consiliului, care devin membri ai consiliului, în ordinea în care figurează în hotărârea adunării generale, de plin drept din data încetării, din orice motiv, a mandatului unui membru al consiliului.
(7) Adunarea generală alege președintele consiliului odată cu alegerea membrilor consiliului. Dacă adunarea generală nu a ales președintele consiliului, ci doar membrii consiliului, aceștia aleg președintele consiliului, din rândul membrilor săi, cu votul a mai mult de 1/2 din membri.
(8) Ședința consiliului se convoacă cel puțin trimestrial de către președintele consiliului, iar în lipsa acestuia – de către un membru al consiliului împuternicit de președinte, sau de către 1/3 din membrii consiliului.
(9) Ședința consiliului este deliberativă (are cvorum) dacă la aceasta participă, la locul ședinței ori prin mijloace de comunicare electronică, mai mult de 1/2 din membri.
(10) Hotărârile consiliului se adoptă cu votul a mai mult de 1/2 din membrii prezenți la ședință conform alin. (9).
(11) Procesul-verbal al ședinței consiliului este semnat de către toți membrii prezenți la ședință conform alin. (9), indiferent de modul în care au votat. Refuzul unui membru de a semna procesul-verbal nu îl invalidează. În acest caz, președintele ședinței face o mențiune corespunzătoare în procesul-verbal în dreptul numelui membrului respectiv.
(12) Consiliul poate adopta hotărâri și prin semnarea unei hotărâri scrise de către toți membrii consiliului fără a convoca și desfășura ședința.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 46. Consiliul asociației
Art. 46 nu prevede o listă de competențe concrete ale consiliului. El nu poate substitui adunarea generală și nici administratorul, dar are o competență generală de supraveghere și de a obține oricare informații de la administrator. Astfel, consiliul poate examina orice chestiune, iar instrumentul său cel mai puternic este convocarea adunării generale pentru a pune în dezbatere oricare chestiune.

Și invers, administratorul poate cere avizul consiliului pe oricare chestiune (să se consulte cu membrii).

Adunarea generală poate stabili, de la caz la caz, competențe concrete ale consiliului sau permanent sau pentru sarcini/proiecte concrete.

Alin. (4): nu se cere ca administratorul să fie ales ca membru al consiliului. El este membru în mod automat.

Alin. (6) oferă un mecanism adunării generale să desemneze membri supleanți pentru a nu fi necesară convocarea de noi adunări generale ori de câte ori un membru al consiliului își încetează mandatul.

Alin. (9) permite desfășurarea ședințelor prin mijloace electronice, total sau parțial. Proces-verbal oricum se întocmește și trebuie semnat. Semnătura electronică avansată calificată, conform legii, are efect similar ca o semnătură olografă.

Alin. (12) introduce regula că, dacă toți membrii consiliului (unanim) semnează pentru o anumită hotărâre scrisă, ea devine o hotărâre a consiliului, fără a fi necesară convocarea și desfășurarea unei ședințe. Mecanismul este folositor și practic pentru micile consilii.

Drept comparat

Privind funcția de supraveghere și avizare, art. 21 din Legea franceză.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală