A A A + | -

Articolul 47. Comisia de cenzori (cenzorul)

(1) Adunarea generală poate desemna unul sau mai mulți cenzori.
(2) Cenzorul este ales din rândul membrilor asociației și nu poate fi rudă de gradul I cu administratorul.
(3) În cazul desemnării mai multor cenzori, aceștia formează comisia de cenzori. Comisia de cenzori trebuie să aibă un număr impar de membri. Nu poate fi cenzor membrul consiliului asociației ori administratorul.
(4) Comisia de cenzori își alege președintele din rândul membrilor săi. Președintele coordonează activitatea cenzorilor.
(5) Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori exercită următoarele atribuții:
a) monitorizează activitatea asociației în conformitate cu prezenta lege și cu alte acte normative, precum și conform hotărârilor adunării generale. În acest scop, comisia de cenzori (cenzorul) este în drept să solicite și să verifice documentele financiare și economice ale asociației și să propună măsuri pentru îmbunătățirea activității asociației în domeniul respectiv;
b) efectuează, cel puțin anual, revizia activității financiare și economice a asociației;
c) prezintă adunării generale avize asupra devizului anual de venituri și cheltuieli al asociației, asupra dării de seamă anuale și a mărimilor cotelor de contribuție;
d) raportează despre activitatea sa adunării generale sau consiliului, la cererea acestora;
e) solicită administratorului și membrilor consiliului remedierea erorilor, a încălcărilor și a neajunsurilor constatate în procesul exercitării atribuțiilor.
(6) Fiecare cenzor este în drept să participe la ședințele consiliului, fără drept de vot.
(7) În conformitate cu programul aprobat, comisia de cenzori (cenzorul) verifică constatările financiar-economice, consemnând rezultatele în procese-verbale sau în note de constatare, pentru care se întocmesc propuneri de măsuri privind remedierea iregularităților constatate. În cazul opiniilor divergente în cadrul comisiei, acestea se vor consemna în procesul-verbal, cu explicarea motivelor care le-au generat.
(8) Documentele comisiei de cenzori (cenzorului), procesele-verbale și notele de constatare ale verificărilor efectuate, sintezele, notele și alte acte, inclusiv registrul proceselor-verbale, se păstrează la sediul asociației și sunt disponibile pentru verificare proprietarilor interesați.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 47. Comisia de cenzori (cenzorul)
Cenzorul sau comisia de cenzori este un organ de control al asociației, independent de alte organe. El are o competență generală de control și de a obține oricare informații de la administrator. Instrumentul său cel mai puternic este convocarea adunării generale pentru a pune în dezbatere oricare chestiune.

Legea nu prevede o delimitare clară dintre competența consiliului și a cenzorului și este posibil ca ceea ce consiliul face ca „supraveghere” să corespundă cu ceea ce cenzorul face ca „control”. Acest regim este avantajos, fiindcă oferă mai multe plase de siguranță contra abuzurilor ori deciziilor proaste ale administratorului. Diferența este însă că cenzorul nu este consultat privind deciziile zi de zi (prospective), ci cenzorul verifică deciziile din trecut (retrospectiv). Consiliul are însă o competență generală, de a supraveghea deciziile administratorului atât retrospectiv, cât și prospectiv.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală