A A A + | -

Articolul 5. Constituirea condominiului prin actul proprietarului sau al coproprietarilor terenului

(1) Condominiul se constituie în temeiul actului de constituire încheiat de către unicul proprietar sau de către toți coproprietarii terenului și, dacă există, ai clădirii amplasate pe acel teren. În cazul în care asupra terenului există un drept de superficie, condominiul se constituie în temeiul actului de constituire încheiat de către unicul sau toți superficiarii.
(2) Actul de constituire a condominiului trebuie să prevadă:
a) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părților la act;
b) adresa condominiului, numărul cadastral al terenului
și numărul cadastral al clădirii condominiului;
c) descrierea completă și exactă a fiecărei unități din condominiu și a destinației acesteia, a cotei-părți sau, în cazul construcțiilor viitoare ori nefinalizate, a cotei-părți planificate inițial care revine unității respective și identitatea proprietarului/proprietarilor fiecărei unități;
d) descrierea completă și exactă a părților comune și a destinației lor;
e) descrierea completă și exactă a drepturilor principale de folosință exclusivă, indicarea cotei de contribuție specială a titularilor acestor drepturi și identificarea primului titular al fiecărui drept principal de folosință exclusivă;
f) descrierea completă și exactă a drepturilor accesorii de folosință exclusivă, indicarea cotei de contribuție specială a titularilor acestor drepturi și identificarea primului titular al fiecărui drept accesoriu de folosință exclusivă;
g) dacă există, toate derogările de la principiul proporționalității în suportarea cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pe care le suportă doar anumite categorii de proprietari;
h) dreptul asupra terenului.
(3) Actul de constituire poate cuprinde și alte prevederi referitoare la condominiu dacă nu contravin legii.
(4) Actul de constituire a condominiului se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute.
(5) La actul de constituire se anexează documentația de proiect și autorizația de construire a clădirii condominiului (cu excepția cazului în care, la data încheierii actului de constituire, clădirea condominiului este dată în exploatare, este înregistrată în registrul bunurilor imobile și descrierea ei din actul de constituire corespunde cu starea reală a clădirii), precum și, în cazul organizării proprietarilor în asociație, hotărârea de înființare a asociației conform art. 22, semnate de părțile actului de constituire a condominiului.
(6) Dacă actul de constituire a condominiului prevede ca formă juridică de organizare a proprietarilor asociația, părțile actului de constituire vor depune actul de constituire a condominiului atât la organul cadastral în a cărui rază de activitate se află bunul imobil, cât și la structura teritorială a organului înregistrării de stat împreună cu hotărârea de înființare a asociației. Suspendarea examinării sau respingerea, în temeiurile prevăzute de legislație, a cererii de către unul dintre organele menționate atrage suspendarea examinării sau respingerea cererii depuse la celălalt organ. Organul care a suspendat examinarea sau a respins cererea informează celălalt organ despre acest fapt.
(7) Dacă la momentul constituirii asociației componentele condominiului se află în curs de construire, activitatea asociației este suspendată până în data dării în exploatare a cel puțin o clădire din condominiu ori, dacă este mai devreme, până în data convocării primei adunări generale a asociației.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 5. Constituirea condominiului prin actul proprietarului sau al coproprietarilor terenului
Actul de constituire a condominiului este manifestarea de voință a proprietarului terenului de a-l trece de la regimul de proprietate pură și simplă la o proprietate complexă (după structura descrisă de prezenta lege). El substituie actul care anterior se numea „declarație de constituire a condominiului” (vezi art. 106 din proiectul de lege).

Normele prevăd mecanismul de examinare concomitentă atât a formării condominiului ca structură a proprietății, cât și a asociației, ca organizare a proprietarilor.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală