A A A + | -

Articolul 50. Dreptul de debranșare și suportarea unor cheltuieli

(1) Proprietarul poate renunța la folosirea în unitate a sistemului de încălzire ori de răcire centralizat al clădirii dacă debranșarea unității nu afectează funcționarea sistemului respectiv.
(2) Proprietarul unității debranșate este obligat să contribuie la cheltuielile pentru întreținerea și reparația sistemului, precum și pentru conservarea și funcționarea acestuia conform normelor în domeniu.
(3) Relațiile dintre proprietarul unității debranșate și furnizorul agentului termic, altul decât asociația, sunt reglementate prin alte legi.


Adnotare:

Reglementări detaliate

  • Metodologia privind repartizarea consumului de energie termică şi a costului aferent acestui consum între consumatorii unui bloc locativ conectaţi la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică, aprobată prin Ordinul Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale nr.184 din 31 octombrie 2022.
  • Metodologia privind repartizarea consumului direct/indirect de energie termică între consumatorii unui bloc locativ conectat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (Anexa nr.7 la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.191/2002)

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 50. Dreptul de debranșare și suportarea unor cheltuieli
Notă pentru reflecție:

Au fost identificate următoarele soluții în dreptul italian, care pot fi discutate la consultările publice ale proiectului de lege. Ele însă nu sunt, la moment, incluse în proiectul de lege. În lipsa acestor reguli speciale, se va aplica regula generală – participarea la cheltuieli proporțional cotelor-părți (pe metru pătrat).

Articolul […]. Cheltuielile aferente scărilor și ascensoarelor
[Soluția art. 1124. (1) Cod civil italian]
(1) Cheltuielile asociației aferente reparării și înlocuirii scărilor și ascensoarelor sunt suportate de proprietarii unităților pe care acestea le deservesc și se repartizează între ei în modul următor:
a) 50% din cheltuieli se repartizează proporțional cotei-părți a acestora;
b) 50% din cheltuieli se repartizează proporțional distanței podului fiecărui etaj de la nivelul solului.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică cheltuielilor de electricitate consumate de ascensor și iluminarea părților comune. Acesta se suportă de toți proprietarii proporțional cotei-părți.

(3) În scopul contribuției la cheltuielile indicate la alin. (2) lit. b), pivnițele, debaraua din subsol, podurile sau încăperile de acoperiș sunt considerate etaje dacă sunt folosite individual și nu sunt folosite în comun.

Articolul […]. Cheltuielile aferente teraselor care sunt și acoperiș
[Soluția art. 1126 Cod civil italian]
Cheltuielile asociației de reparație a terasei care aparține exclusiv unui proprietar, dar care este, totodată, acoperișul pentru o altă unitate, sunt suportate în măsură de 1/3 de proprietarul terasei și în rest de către toți ceilalți proprietari conform cotelor-părți.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală