A A A + | -

Articolul 53. Instituirea fondului de reparație și dezvoltare

(1) Asociația este obligată să instituie un fond de reparație și dezvoltare (în continuare – fond).
(2) Mijloacele fondului sunt păstrate pe un cont bancar separat de contul pentru alte cheltuieli decât cele indicate la art. 55 alin. (2).
(3) Asociația trebuie să notifice banca despre faptul că contul bancar cuprinde mijloacele fondului.
(4) O asociație poate avea un singur cont bancar care cuprinde mijloacele fondului. În cazul asociațiilor cu mai multe condominii în sensul art. 77, pentru fiecare condominiu se menține un fond separat pe un cont bancar separat.


Adnotare:

Regulamentul de detaliere a reglementării

A se vedea Regulamentul privind modul de funcţionare a fondului de reparaţii şi dezvoltare al asociaţiei de proprietari din condominiu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 17 mai 2023.

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 3. Noțiuni principale

fond de reparație și dezvoltare: legea nu impune proprietarii să contribuie la un fond fără hotărârea adunării generale.  Prezenta lege creează un regim special al acestui fond, dacă adunarea generală decide să îl instituie și să oblige proprietarii să facă plăți la el.  Gestionarul nu poate impune contribuții la fond.  Regulile detaliate sunt cuprinse de Secțiunea 4 din Capitolul III.

Reglementarea prin legi a unui fond este răspândită în dreptul comparat.

Articolul 53. Instituirea fondului de reparație și dezvoltare
Instituirea fondului înseamnă doar deschiderea contului. Adunarea generală este cea care decide obligarea sau neobligarea proprietarilor din condominiu la plăți în fond.

Această lege nu instituie o sumă minimă ori o obligație de a plăti în fond fără existența unei hotărâri a adunării generale în acest sens.

Gestionarul nu poate obliga asociația să se efectueze plăți în fond.

Drept comparat:

Franța: fonds de travaux (art. 14-2 din Legea franceză), obligatoriu pentru imobilele cu destinație parțială ori totală locativă.  Se obligă fondul să fie de minim 5% din bugetul anual, dar se scutește de la formarea fondului imobilele constatate în stare bună.

Belgia: art. 577-5 § 3 Cod civil belgian, “fonds de réserve”.  El nu se instituie doar dacă 4/5 din proprietari votează împotriva lui.

Italia: fondo speciale (art. 1135 pct. 4) din Codul civil italian). Detalii aici.

Estonia: legal reserve and repair fund (§35(2)(5) și 41(1)(4)) din Legea estoniană);

Germania: Erhaltungsrücklage, §19(2) din Legea germană.

Principiul de 2 conturi bancare:

Belgia: art. 577-5 § 3 Cod civil belgian, „fond de rulment” și „fond de rezervă”

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală