A A A + | -

Articolul 55. Mijloacele fondului

(1) Mijloacele fondului se formează din contribuțiile la fond ale proprietarilor, precum și din alte surse, cum ar fi: veniturile din locațiunea părților comune, dobânzile la depozitele bancare ale asociației, dobânzile și penalitățile de întârziere aferente plăților datorate asociației, veniturile din activitatea asociației, granturile și donațiile, precum și creditele (împrumuturile) contractate de asociație în condițiile prezentei legi.
(2) Mijloacele fondului pot fi utilizate de către asociație doar pentru unul din următoarele scopuri:
a) efectuarea intervențiilor urgente stabilite la art. 45 alin. (1);
b) inventarierea, pașaportizarea și efectuarea expertizelor tehnice ale clădirii;
c) efectuarea auditului energetic al clădirii de către auditori energetici autorizați;
d) elaborarea documentației de proiect pentru reconstrucție, modernizare, reabilitare și reparație; avizarea, verificarea și expertizarea proiectului respectiv; obținerea autorizației de construire și a altor acte permisive cerute de lege;
e) realizarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare, reabilitare sau reparație a clădirii, a rețelelor inginerești și a altor părți comune, inclusiv reabilitarea termică și eficiența energetică a acesteia;
f) serviciile de supraveghere tehnică;
g) plățile datorate de către asociație în temeiul contractelor de credit (împrumut) primite pentru finanțarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare, reabilitare sau reparație a părților comune;
h) îndeplinirea lucrărilor de demolare a clădirii, în cazul constatării stării de avariere și a imposibilității lucrărilor de reconstrucție sau în alte situații similare.
(3) Asociația trebuie să informeze trimestrial proprietarii despre soldul contului bancar al fondului.
(4) Situația financiar-economică a fondului, cu constatarea veniturilor și a cheltuielilor, se prezintă anual spre avizare adunării generale.
(5) Raportul anual privind situația financiar-economică a fondului, precum și rapoartele semestriale privind situația financiar-economică a fondului, cu constatarea veniturilor și a cheltuielilor, se prezintă proprietarilor la cererea acestora.


Adnotare:

Regulamentul de detaliere a reglementării

A se vedea Regulamentul privind modul de funcţionare a fondului de reparaţii şi dezvoltare al asociaţiei de proprietari din condominiu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 17 mai 2023.

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 55. Mijloacele fondului
Alin. (3): se indică cu titlu de informare în factura lunară

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală