A A A + | -

Articolul 63. Transparența actelor asociației

(1) Dacă hotărârea adunării generale nu prevede altfel, asociația trebuie să mențină o platformă online care poate fi accesată oricând de proprietari pentru a avea acces gratuit, cel puțin, la următoarele acte în formă textuală:
a) statutul asociației cu toate modificările, în forma în care au fost supuse înregistrării de stat;
b) dacă statutul a fost modificat, versiunea consolidată a statutului asociației, pregătită și semnată de către administratorul asociației pentru conformitate;
c) regulamentele asociației;
d) procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociației;
e) lista unităților (fără indicarea numelui proprietarului) ai căror proprietari înregistrează datorii întârziate și neachitate față de asociație;
f) lista litigiilor în care este implicată asociația;
g) rulajul conturilor bancare ale asociației;
h) contractele încheiate de către asociație;
i) fișele de sinteză anuale.
(2) În cazul în care actele conțin date cu caracter personal, administratorul asociației elimină datele respective din versiunea plasată în platformă. Numărul unei unități ori numărul ei cadastral nu constituie date cu caracter personal ale proprietarului.
(3) Dacă depune o cerere de orice natură la asociație, proprietarul consimte implicit la dezvăluirea cererii către organele asociației și proprietari.
(4) Asociația nu poate invoca față de proprietarul din condominiu ori organele asociației secretul comercial al actelor și informațiilor asociației. Clauzele din contracte și alte acte juridice la care este parte asociația sunt nule în partea care contravine dispozițiilor prezentului alineat.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 63. Transparența actelor asociației
Alin. (1): Asociația are obligația respectivă față de proprietari și nu față de autoritățile publice. Legea nu prevede care este platforma online care poate fi folosită. Poate fi și un grup pe o rețea de socializare ori Google Drive ori un alt serviciu de cloud. Ele sunt ușor accesibile și, de regulă, gratuite. Totuși, adunarea generală poate hotărî să scutească asociația de această obligație, în special în cazurile rare când membrii asociației nu preferă consultarea resurselor digitale.

Noțiunea „formă textuală” are sensul atribuit în art. 320 Cod civil. Nu se cere să fie semnat efectiv de cineva sau ștampilat. Poate fi și forma scanată.

Alin. (1)(b): adeseori dacă există multe modificări la statut este dificil de a citi fiecare modificare împreună cu versiunea inițială a statutului. De aceea, strict în scopuri de comoditate, asociația trebuie să mențină statutul consolidat, după cum și este practica unor asociații și unor societăți comerciale. Evident, caracter oficial o are doar statutul și modificările în forma înregistrate de către Agenția Servicii Publice.

Alin. (4): Clauzele de confidențialitate vor fi valabile în partea nedivulgării informației în publice, dar sunt ilegale în partea în care împiedică divulgarea către membrii asociației și organele ei.

O asociație trebuie să fie cât mai transparentă cu privire la membrii săi privitor la activitățile sale și cheltuielile sale, având în vedere impactul financiar direct pe care îl are asupra cotei de contribuție.

Drept comparat

Alin. (1) similar: – art. 18(I) ultimul punct din Legea franceză;

Transparența conturilor bancare:  – Austria: art. 20 alin. (6) din Legea austriacă

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală