A A A + | -

Articolul 74. Producerea energiei electrice din surse regenerabile

(1) Proprietarul are dreptul să instaleze pe acoperișul clădirii, pe orice altă suprafață comună adecvată și în unitatea sa, cu acordul adunării generale, sisteme de producere a energiei din surse regenerabile destinate consumului propriu, cu condiția că:
a) aceasta nu afectează folosința normală a unităților și a părților comune de către ceilalți proprietari din condominiu;
b) sunt asigurate permanent stabilitatea, siguranța și decorul arhitectural al clădirii.
(2) În cazul în care devin necesare modificări ale părților comune, proprietarul interesat solicită acordul adunării generale, indicând proiectul concret și modalitățile de realizare a intervențiilor.
(3) Administratorul asociației poate să impună măsuri de precauție suplimentare pentru a asigura stabilitatea, siguranța sau decorul arhitectural al clădirii, dar numai în baza unui proiect executat de un specialist în materie și avizat corespunzător de către organele abilitate.
(4) În cazul existenței mai multor solicitanți, adunarea generală poate să distribuie folosința acoperișului și a altor suprafețe comune, inclusiv percepând taxe pentru locațiunea suprafețelor.
(5) Prioritate pentru construcția sistemelor fotovoltaice și a altor sisteme pentru producerea energiei din surse regenerabile este acordată necesităților comune ale condominiului. În acest sens, prevederile alin. (1)–(4) se aplică doar dacă există spații disponibile care pot fi valorificate.
(6) În cazul locațiunii acoperișului pentru instalarea sistemelor fotovoltaice și a altor sisteme pentru producerea energiei din surse regenerabile, locatarul devine responsabil pentru starea tehnică satisfăcătoare a acoperișului și asigură funcționalitatea lui conform destinației de bază pe toata perioada locațiunii. În cazul în care locatarul sau asociația declară rezoluțiunea contractului de locațiune, locatarul predă asociației acoperișul în stare funcțională.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală