A A A + | -

Articolul 84. Transparența asociației

(1) În termen de 5 zile de la desemnarea unui organ al asociației, asociația trebuie să notifice pe cale electronică autoritatea publică locală executivă din unitatea administrativ-teritorială respectivă despre această desemnare, cu specificarea adresei condominiului și a datelor lui de contact.
(2) Autoritățile publice locale executive indică pe pagina lor web ori pe altă cale adresa electronică la care se expediază notificarea despre desemnare.
(3) În cazul plasării corespunzătoare a informațiilor indicate la alin. (1) în platforma e-Condominiu, obligația de notificare se consideră îndeplinită.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 88. Transparența față de autoritatea publică locală
Notificarea informației nu are efect juridic constitutiv, adică organul se consideră ales din data hotărârii și nu din data notificării către APL.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală