A A A + | -

Articolul 94. Protecția drepturilor titularilor de drepturi contractuale de folosință

(1) Dacă, la data intrării în vigoare a prezentului capitol, o persoană deține un drept de locațiune asupra unei părți de teren pentru exploatarea unui garaj provizoriu sau a unei clădiri cu altă destinație decât cea locativă, dreptul ei va rămâne valabil până la expirarea termenului locațiunii, dar nu mai mult de 3 ani.
(2) De la data radierii dreptului de proprietate al statului sau al unității administrativ-teritoriale asupra terenului, asociația subrogă drepturile și obligațiile de locator.
(3) Statul sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială își exercită drepturile și este ținută de obligațiile care au devenit scadente înainte de momentul subrogării conform alin. (2).
(4) Asociația nu este obligată să prelungească dreptul de locațiune prevăzut la alin. (1). După expirarea sau stingerea pe altă cale a acestui drept de locațiune, asociația ia hotărârea de transmitere în locațiune sau de constituire a dreptului de folosință exclusivă asupra spațiului eliberat, în condițiile prezentei legi.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 98. Protecția drepturilor titularilor de drepturi contractuale de folosință
Reglementarea reia art. 53 din Legea nr. 276/2018 cu privire la condominiu (nepromulgată).

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală