A A A + | -

LPA C civ, art. 11 [Dispoziții tranzitorii privind fostele filiale și reprezentanțe și noile sucursale]

(1) Persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova şi filialele şi reprezentanţele persoanelor juridice străine sînt obligate, pînă la 1 ianuarie 2024:
a) să-şi aducă actele de constituire şi/sau statutele sale şi regulamentele filialelor şi reprezentanţelor în concordanţă cu modificările la art.240 şi 241 din Codul civil operate prin Legea nr.133/2018;
b) să ceară operarea modificărilor necesare, conform lit.a), în registrul de stat al persoanelor juridice sau în alt registru de publicitate în care sînt înregistrate conform legii.
(2) Dacă persoana juridică operează, din proprie iniţiativă, o modificare în actul de constituire şi/sau statut înainte de termenul prevăzut la alin.(1), aceasta trebuie să asigure executarea dispoziţiilor alin.(1) în aceeaşi dată.
(3) Înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi/sau statutele persoanelor juridice în conformitate cu alin.(1) lit.b) şi alin.(2) se efectuează fără perceperea taxelor şi a plăţilor de înregistrare.
(4) Modificările la art.240 şi 241 din Codul civil, operate prin Legea nr.133/2018, se aplică din 1 martie 2019, indiferent dacă au fost sau nu efectuate modificările prevăzute la alin.(1) din prezentul articol. În special, din 1 martie 2019 se vor aplica următoarele reguli:
a) filialele şi reprezentanţele unei persoane juridice care au fost înregistrate înainte de 1 martie 2019 se vor considera, în sensul legislaţiei în vigoare, sucursale ale respectivei persoane juridice;
b) informaţiile din registrul de stat al persoanelor juridice sau din alt registru de publicitate prevăzut de lege referitoare la filialele şi/sau reprezentanţele persoanei juridice se consideră informaţii referitoare la sucursalele persoanei juridice.
(5) În cazul în care filiala persoanei juridice străine, înregistrată în Republica Moldova înainte de 1 martie 2019, are statut de persoană juridică distinctă de persoana juridică străină, aceasta încetează să aibă statut de persoană juridică distinctă din momentul efectuării modificărilor conform alin.(1) sau, după caz, alin.(2). Cu toate acestea, în termenul prevăzut de alin.(1) sau, după caz, alin.(2), persoana juridică străină cu scop lucrativ sau cu scop nelucrativ poate să iniţieze transformarea filialei înregistrate în Republica Moldova în societate cu răspundere limitată cu asociat unic sau, după caz, în una dintre formele juridice de organizare corespunzătoare pentru persoanele juridice cu scop nelucrativ din Republica Moldova.
(6) Trimiterile din legislaţia în vigoare la filiala sau reprezentanţa persoanei juridice se consideră trimiteri la sucursala persoanei juridice pînă la aducerea legislaţiei în concordanţă cu art.240 şi 241 din Codul civil, cu modificările operate prin Legea nr.133/2018.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune