A A A + | -

LPA C civ, art. 26 [Lipsa formalităților de publicitate privitor la consolidare și caracterul autonom al noțiunilor din dreptul fiscal]

(1) Faptul că, în temeiul art.22, 23 sau 25, bunul imobil înregistrat separat în capitolul B încetează a fi bun imobil şi devine parte componentă a terenului pe care este amplasat nu atrage modificări în menţiunile din registrul bunurilor imobile, iar părţile componente ale terenului înregistrate separat în capitolul B îşi păstrează această înregistrare.
(2) Dacă, în temeiul art.22, 23 sau 25, bunul imobil înregistrat separat în capitolul B încetează a fi bun imobil şi devine parte componentă a terenului pe care este amplasat, din aceeaşi dată se aplică următoarele:
a) în cazul în care terenul era grevat cu un drept real limitat, se consideră că dreptul real limitat se extinde, în măsura în care este posibil, şi asupra bunului imobil înregistrat separat în capitolul B care a încetat a fi bun imobil şi a devenit parte componentă a terenului pe care este amplasat;
b) în cazul în care bunul imobil înregistrat separat în capitolul B care a încetat a fi bun imobil şi a devenit parte componentă a terenului pe care este amplasat era grevat cu un drept real limitat, se consideră că dreptul real limitat se extinde, în măsura în care este posibil, şi asupra terenului pe care acesta este amplasat;
c) în cazurile prevăzute la lit.a) şi b), dacă atît terenul, cît şi bunul imobil înregistrat separat în capitolul B erau grevate cu drepturi de ipotecă în folosul diferitor creditori ipotecari, se consideră că creditorii ipotecari de rang egal deţin acelaşi drept de ipotecă de acelaşi rang, cu dreptul de a fi satisfăcuţi din produsul executării ipotecii proporţional valorii obiectului asupra căruia fiecare dintre ei aveau anterior o ipotecă. La determinarea valorii obiectului se va ţine cont de valoarea acestuia la data cînd bunul imobil înregistrat separat în capitolul B a încetat a fi bun imobil şi a devenit parte componentă a terenului pe care este amplasat;
d) în cazurile prevăzute la lit.a) şi b), dacă atît terenul, cît şi bunul imobil înregistrat separat în capitolul B erau grevate cu drepturi reale limitate, altele decît dreptul de ipotecă, în folosul diferitori titulari, aceste drepturi vor continua să producă efecte juridice pînă la stingerea lor conform conţinutului său, ca şi cum bunul imobil înregistrat separat în capitolul B nu a încetat a fi bun imobil şi nu a devenit parte componentă a terenului pe care este amplasat.
(3) Extinderea obiectului dreptului real limitat conform alin.(2) se produce de plin drept prin efectul prezentei legi, fără înregistrarea în registrul bunurilor imobile. Orice persoană interesată poate cere rectificarea registrului bunurilor imobile pentru a reflecta extinderea conform alin.(2).
(4) Dispoziţiile prezentei secţiuni şi noile dispoziţii ale art.459-463 din Codul civil, introduse prin Legea nr.133/2018, nu afectează dispoziţiile art.278 şi 2873 din Codul fiscal şi alte dispoziţii ale legislaţiei fiscale conform cărora anumite bunuri imobile, părţi componente ale bunurilor imobile ori părţi din acestea, drepturi asupra lor sau cote-părţi din dreptul asupra lor sînt obiect al impunerii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune