A A A + | -

LPA C civ, art. 27 [Superficia legală asupra terenului privat]

(1) Prin efectul Legii nr.133/2018, din 1 martie 2019, se instituie drept de superficie asupra terenului care aparţine unei persoane, alta decît statul sau unitatea administrativ-teritorială, în folosul proprietarului bunului imobil înregistrat separat în capitolul B (cu excepţia construcţiilor provizorii) şi al proprietarului bunului imobil înregistrat separat în capitolul C al registrului bunurilor imobile, dacă proprietarul bunului imobil respectiv, la data de 1 martie 2019, se află în una dintre următoarele situaţii:
a) are un drept de posesie sau folosinţă asupra terenului, născut din lege sau contract, altul decît un drept de superficie;
b) nu are niciun drept asupra terenului.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.b), dreptul de superficie se instituie doar asupra părţii terenului necesare pentru deservirea bunului imobil înregistrat separat în capitolul B. Dimensiunile concrete ale părţilor de teren se stabilesc de către proprietarul terenului, la cererea superficiarului sau la iniţiativa proprietarului.
(3) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), dacă proprietarul bunului imobil respectiv are dreptul menţionat doar asupra părţii terenului respectiv, dreptul de superficie se extinde doar asupra acelei părţi a terenului asupra căreia el are dreptul menţionat.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune