A A A + | -

LPA C civ, art. 28 [Determinarea termenului superficiei legale asupra terenului privat]

(1) Dreptul de superficie prevăzut la art.27 se instituie pe termen determinat.
(2) În cazul în care actul juridic sau administrativ ori legea care guvernează dreptul menţionat la art.27 alin.(1) lit.a) stabileşte un termen de existenţă al dreptului menţionat, după a cărui expirare proprietarul terenului devine proprietar deplin al bunului imobil respectiv înregistrat separat în capitolul B, dreptul de superficie prevăzut la art.27 se stinge la expirarea termenului de existenţă al dreptului menţionat.
(3) În cazurile care nu cad sub incidenţa alin.(2), proprietarul terenului şi superficiarul sînt obligaţi să negocieze şi să convină prin contract asupra termenului dreptului de superficie. Dispoziţiile privind contractul de constituire a superficiei se aplică în mod corespunzător contractului prin care se determină termenul dreptului de superficie.
(4) Superficiarul are dreptul de a cere ca termenul dreptului de superficie să fie nu mai scurt decît durata de funcţionare prezumată a bunului imobil înregistrat separat în capitolul B. Proprietarul terenului are dreptul de a cere ca termenul dreptului de superficie să fie nu mai lung decît durata de funcţionare prezumată a bunului imobil înregistrat separat în capitolul B.
(5) În cazul în care superficiarul şi proprietarul terenului nu au ajuns la un comun acord privind termenul dreptului de superficie conform alin.(3), oricare dintre ei poate introduce acţiune în instanţa de judecată pentru a se stabili termenul dreptului de superficie, prin hotărîre judecătorească, conform criteriilor prevăzute la alin.(4), ţinînd cont de toate circumstanţele cazului.
(6) Existenţa dreptului proprietarului terenului de a cere plata unei redevenţe de la superficiar şi mărimea acestei redevenţe se stabilesc de legislaţia aplicabilă raportului dintre proprietarul terenului şi superficiar.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune