A A A + | -

LPA C civ, art. 42 [Dispoziții tranzitorii privind contractele de investiţii în construcţii]

(1) Contractele de investiţii în construcţii încheiate începînd cu 1 martie 2019 se consideră contracte de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcţie în sensul art.1170 din Codul civil, introdus prin Legea nr.133/2018, şi se supun dispoziţiilor legale aplicabile acestor din urmă contracte.
(2) În cazul contractelor de investiţii în construcţii încheiate pînă la data de 1 martie 2019, care nu corespund art.1171 alin. (1) lit.c) din Codul civil, introdus prin Legea nr.133/2018, antreprenorul care deţine doar un drept de locaţiune asupra terenului cu drept de construire are obligaţia de a dobîndi proprietatea asupra terenului pe care se construieşte şi a o transmite investitorilor cel tîrziu la darea în exploatare a construcţiei date.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune