A A A + | -

LPA C civ, art. 7 [Intrarea în vigoare și republicarea]

(1) Modificările la Codul civil operate prin Legea nr.133/2018 intră în vigoare la 1 martie 2019, cu excepţia celor operate la art.680 şi la capitolul XXV (Asigurarea) din titlul III cartea a treia, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.
(2) Guvernul, pînă la 1 martie 2019, va asigura republicarea, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a Codului civil şi a prezentei legi, cu modificările operate inclusiv prin legea menţionată la alin.(1), dîndu-le titlurilor, capitolelor, secţiunilor, paragrafelor, articolelor şi alineatelor o nouă numerotare şi corectînd, după caz, toate referinţele la articolele şi la alineatele Codului civil.
(3) În cazul în care, la data republicării conform dispoziţiilor alin.(2), unele dispoziţii legale încă nu sînt în vigoare, în ediţia respectivă a Monitorului Oficial al Republicii Moldova se va face o menţiune corespunzătoare despre data ulterioară a intrării în vigoare. Neincluderea în ediţia republicată a Codului civil a dispoziţiilor vechi ale capitolului XXV (Asigurarea) din titlul III cartea a treia nu afectează acţiunea lor pînă la 1 ianuarie 2020 conform dispoziţiilor alin.(1).
(4) Ori de cîte ori actele legislative sau normative fac trimitere la Codul civil, la un anumit articol sau la dispoziţii abrogate ori modificate, sau la articolele renumerotate ulterior prin legea menţionată la alin.(1), trimiterea se consideră a fi făcută la dispoziţiile corespunzătoare care le înlocuiesc sau la articolul renumerotat.
(5) Ori de cîte ori actele normative fac trimitere la dispoziţiile legale din legile abrogate prin art.XVII din Legea nr.133/2018, trimiterea se consideră a fi făcută la dispoziţiile corespunzătoare ale Codului civil care le înlocuiesc.

LPA C civ, art. 6 [Domeniul de aplicare]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune