A A A + | -

Articolul 1012. Obligaţia profesionistului de a nu furniza informaţii eronate consumatorilor

(1) Dacă propune consumatorilor bunuri, lucrări, servicii, conţinut digital sau oricare alte prestaţii, profesionistul are obligaţia de a nu furniza informaţii eronate. Informaţia se consideră eronată dacă denaturează sau omite circumstanţe esenţiale pe care un consumator mediu poate aştepta să-i fie furnizate pentru a lua o decizie informată despre încheierea contractului. Se consideră consumator mediu consumatorul care este suficient de bine informat şi de atent, ţinînd seama de factori sociali, culturali şi lingvistici.
(2) Pentru a stabili ce informaţie un consumator mediu poate aştepta să-i fie furnizată, se vor lua în considerare toate circumstanţele, precum şi limitările tehnice ale mijlocului de comunicare utilizat.
(3) Dacă un profesionist face o comunicare comercială, inclusiv publicitate sau marketing, care creează consumatorilor impresia că ea conţine toată informaţia relevantă necesară pentru a lua o decizie despre încheierea contractului, profesionistul are obligaţia de a se asigura că, de fapt, comunicarea conţine toată informaţia relevantă. Dacă nu reiese din contextul în care se face comunicarea comercială, informaţia care urmează a fi furnizată trebuie să cuprindă:
a) caracteristicile principale ale bunurilor, ale lucrărilor, ale serviciilor, ale conţinutului digital sau ale altor prestaţii, identitatea şi adresa profesionistului, dacă este relevantă, preţul şi, după caz, existenţa unui drept de revocare acordat de lege;
b) particularităţile cu privire la plată, livrare, garanţie şi depunerea reclamaţiilor, dacă ele sînt diferite de cerinţele de diligenţă profesională.
(4) Diligenţa profesională presupune nivelul de competenţă specializată şi prudenţă aşteptate, în mod rezonabil, de la profesionist faţă de consumatori, în conformitate cu practicile corecte de piaţă şi/sau cu principiul general al bunei-credinţe, în domeniul de activitate al profesionistului.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune