A A A + | -

Articolul 1015. Cerinţe de conţinut al informaţiilor în cazul contractelor la distanţă şi celor negociate în afara spaţiilor comerciale

(1) Înainte ca un contract la distanţă sau un contract negociat în afara spaţiilor comerciale ori orice ofertă similară să producă efecte obligatorii pentru consumator, profesionistul trebuie să furnizeze consumatorului într-un mod clar şi inteligibil următoarele informaţii:
a) principalele caracteristici ale bunurilor sau serviciilor, corespunzător cu mijlocul de comunicare utilizat şi cu bunurile sau serviciile în cauză;
b) denumirea completă sau prescurtată, în limba de stat, şi numărul de identificare de stat (IDNO) ale profesionistului persoană juridică ori, respectiv, numele, prenumele şi numărul de identificare de stat (IDNP) ale profesionistului persoană fizică;
c) adresa sediului la care este stabilit profesionistul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia, în cazul în care sînt disponibile, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient, şi, dacă este cazul, adresa sediului şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează intermediarul;
d) adresa locului în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea, în cazul în care aceasta este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit.c), şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în numele căruia acţionează intermediarul, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;
e) preţul total al bunurilor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care costul nu poate fi calculat din timp în mod rezonabil dată fiind natura bunurilor ori a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale ori de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate din timp în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare. Dacă aceste contracte sînt taxate la un tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat din timp, trebuie indicată modalitatea de calcul al preţului;
f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci cînd acesta este calculat pe baza unui alt tarif decît tariful de bază;
g) modalităţile de plată, livrare, executare, data pînă la care sau termenul în care profesionistul se angajează să livreze bunurile sau să presteze serviciile şi, acolo unde este cazul, procedura de soluţionare a reclamaţiilor derulată de profesionist;
h) în cazul în care există un drept de revocare, condiţiile, termenul şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv conform art.1053 şi art.1062 alin.(1), precum şi formularul standard de revocare prevăzut în anexa nr.6 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova;
i) acolo unde este cazul, faptul că consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării bunurilor în caz de revocare şi, pentru contractele la distanţă, dacă bunurile, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării bunurilor;
j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de revocare după formularea unei cereri conform art.1016 alin.(3) sau art.1017 alin.(10), informaţia potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile potrivit art.1064 alin.(6);
k) în cazul în care dreptul de revocare nu este prevăzut în conformitate cu dispoziţiile art.1065, informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de revocare sau, acolo unde este cazul, circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de revocare;
l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea bunurilor;
m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vînzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vînzare (inclusiv adresa sediului la care se prestează şi cine suportă cheltuielile de transport, dacă acestea sînt aplicabile) şi garanţiile comerciale;
n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sînt definite de legislaţia privind protecţia consumatorilor, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii de pe acestea, după caz;
o) acolo unde este cazul, durata contractului sau, dacă contractul este încheiat pe o durată nedeterminată ori urmează să fie reînnoit de plin drept, condiţiile de rezoluţiune;
p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care revin consumatorului conform contractului;
q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor (cauţiunile, inclusiv blocarea unor sume pe contul de card al consumatorului) sau altor garanţii financiare care trebuie plătite ori oferite de consumator la cererea profesionistului;
r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital;
s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate pertinentă a conţinutului digital cu componentele hardware şi software despre care profesionistul deţine informaţii sau despre care se poate presupune în mod rezonabil că acesta deţine informaţii;
t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la o procedură extrajudiciară de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor, căreia i se supune profesionistul.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractelor de furnizare a gazelor naturale, contractelor de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, contractelor de furnizare a energiei termice şi contractelor de furnizare a conţinuturilor digitale care nu sînt livrate pe un suport material.
(3) În cazul unei licitaţii deschise, informaţiile menţionate la alin.(1) lit.b), c) şi d) pot fi înlocuite cu datele echivalente ale licitantului.
(4) Informaţiile menţionate la alin.(1) lit.h), i) şi j) pot fi furnizate utilizînd instrucţiunile privind exercitarea dreptului de revocare a contractului prevăzute în anexa nr.7 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova. Se consideră că profesionistul a respectat cerinţele în materie de informare stabilite la alin.(1) lit.h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.
(5) Informaţiile menţionate la alin.(1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul negociat în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decît în cazul în care părţile contractante convin altfel în mod expres.
(6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la taxele suplimentare sau alte costuri, conform alin.(1) lit.e), sau cu privire la costurile aferente returnării bunurilor, conform alin.(1) lit.i), consumatorul nu suportă respectivele taxe sau costuri.
(7) Informaţiile se prezintă în limba de stat, fără a exclude dreptul profesionistului de a le prezenta, suplimentar, şi în alte limbi de comunicare. La solicitarea consumatorului, profesionistul poate prezenta informaţiile într-o altă limbă decît limba de stat.
(8) Dacă o dispoziţie privind conţinutul şi modul în care trebuie furnizate informaţiile, prevăzută de legislaţia privind comerţul electronic, contravine unei dispoziţii din prezenta secţiune, se aplică dispoziţiile prezentei secţiuni.
(9) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite de prezentul articol şi de art.1016 şi 1017 revine profesionistului.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune