A A A + | -

Articolul 1017. Cerinţe de formă faţă de informaţii în cazul contractelor la distanţă

(1) În cazul contractelor la distanţă, profesionistul trebuie să transmită informaţiile prevăzute la art.1015 alin.(1) sau să pună la dispoziţia consumatorului respectivele informaţii în mod corespunzător cu mijlocul de comunicare la distanţă utilizat, folosind un limbaj clar şi inteligibil. În măsura în care informaţia respectivă este prezentată pe un suport durabil, aceasta va fi lizibilă.
(2) Dacă un contract la distanţă care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă consumatorul la plata unor sume, profesionistul trebuie să aducă la cunoştinţa consumatorului de o manieră clară şi foarte vizibilă, imediat înainte ca acesta să facă comanda, informaţiile prevăzute la art.1015 alin.(1) lit.a), e), o) şi p). În cazul contractelor încheiate prin intermediul unor pagini web, respectivele informaţii se afişează în imediata apropiere a confirmării solicitate pentru efectuarea comenzii.
(3) Profesionistul trebuie să se asigure că consumatorul dispune de posibilitatea de a stabili momentul în care îşi asumă obligaţia de a plăti profesionistului. În acest scop, consumatorului i se atrage atenţia, în mod specific, printr-o formulare lipsită de ambiguitate, asupra faptului că efectuarea comenzii atrage după sine obligaţia de a plăti profesionistului.
(4) Dacă pentru a face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcţie similară, butonul sau funcţia similară se etichetează de o manieră lizibilă doar cu menţiunea „Comandă cu obligaţie de plată” sau „Cumpără acum”, sau „Plăteşte acum”, sau „Confirmă cumpărătura”, sau o altă formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică obligaţia efectuării unei plăţi către profesionist. Dacă profesionistul încalcă dispoziţiile prezentului alineat, consumatorul nu are nicio obligaţie în temeiul contractului sau al comenzii.
(5) Paginile web prin intermediul cărora se efectuează comerţul electronic trebuie să indice clar şi lizibil, cel mai tîrziu la începutul procesului de formulare a comenzii, dacă se aplică vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi care sînt mijloacele de plată acceptate.
(6) În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanţă ce permite un spaţiu sau un timp limitat pentru afişarea informaţiei, profesionistul trebuie să furnizeze prin mijlocul de comunicare respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puţin informaţiile prevăzute la art.1015 alin.(1) lit.a), b), e), h) şi o). Celelalte informaţii menţionate la art.1015 alin.(1) trebuie să fie furnizate consumatorului de profesionist într-un mod adecvat, în conformitate cu dispoziţiile alin.(1) din prezentul articol.
(7) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin.(6), în cazul în care profesionistul îi telefonează consumatorului în vederea încheierii unui contract la distanţă, profesionistul trebuie să-şi prezinte identitatea la începutul conversaţiei cu consumatorul, dacă este cazul, să prezinte identitatea persoanei în numele căreia telefonează şi să specifice scopul comercial al apelului.
(8) În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanţă printr-un apel telefonic iniţiat de profesionist, profesionistul trebuie să confirme oferta făcută consumatorului, al cărui angajament începe doar după ce a semnat oferta sau după ce şi-a trimis consimţămîntul în scris. Aceste confirmări trebuie făcute pe un suport durabil.
(9) Profesionistul trebuie să transmită consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel tîrziu la momentul livrării bunurilor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Confirmarea respectivă trebuie să includă:
a) informaţiile menţionate la art.1015 alin.(1), cu excepţia cazului în care profesionistul a transmis deja informaţiile respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la distanţă; şi
b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil, expres, al consumatorului cu privire la ofertă şi confirmarea potrivit art.1065 alin.(1) lit.m).
(10) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii ori furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizarea gazelor naturale sau furnizarea energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, furnizarea energiei termice să înceapă în interiorul termenului de revocare prevăzut la art.1054 alin.(2) şi art.1060 alin.(1), profesionistul solicită consumatorului să facă o cerere expresă în acest sens.
(11) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor privind încheierea contractelor şi plasarea comenzilor prin mijloace electronice, stabilite prin legislaţia privind comerţul electronic.
(12) În cadrul unui contract de abonament pentru furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, fiecare furnizare de conţinut digital individual efectuată din contul abonamentului nu se consideră un contract nou în sensul prezentei secţiuni.
(13) Atunci cînd conţinutul digital include opţiuni adiţionale de cumpărare integrate, profesionistul trebuie să informeze consumatorul, înainte de cumpărarea conţinutului digital, că asemenea opţiuni adiţionale de cumpărare îi pot fi oferite, inclusiv despre modalităţile de plată pentru asemenea cumpărături adiţionale. În asemenea cazuri, profesionistul trebuie să solicite, în conformitate cu dispoziţiile art.880 alin.(4), consimţămîntul explicit din partea consumatorului cu privire la orice plată suplimentară faţă de cea asupra căreia s-au înţeles anterior, prin care se remunerează obligaţia contractuală principală a profesionistului. Setările predefinite pentru plăţi nu trebuie să permită cumpărăturile adiţionale fără consimţămîntul explicit din partea consumatorului. Dacă sistemul prevede intervale de timp în care se păstrează valabilitatea autentificării în scopul efectuării cumpărăturilor adiţionale integrate, profesionistul nu poate aplica în mod automat setările predefinite, ci trebuie să solicite consimţămîntul explicit din partea consumatorului privind intervalul de timp aplicabil.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune