A A A + | -

Articolul 1018. Domeniul de aplicare

(1) Prezenta secţiune se aplică, în condiţiile şi în limitele stabilite de dispoziţiile sale, oricărui contract încheiat între un profesionist şi un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractelor de furnizare a gazelor naturale, contractelor de furnizare a energiei electrice şi contractelor de furnizare a energiei termice, în măsura în care aceste utilităţi sînt furnizate pe bază contractuală.
(2) Prezenta secţiune nu se aplică următoarelor tipuri de contracte:
a) contracte de prestare a unor servicii sociale, inclusiv de cazare socială, de îngrijire a copiilor şi de susţinere a familiilor şi a persoanelor în scopul depăşirii unor situaţii de dificultate;
b) contracte avînd ca obiect serviciile de sănătate orientate spre nevoile populaţiei de ocrotire şi recuperare a sănătăţii, realizate prin folosirea cunoştinţelor profesionale medicale şi farmaceutice;
c) contracte avînd ca obiect jocurile de noroc, care implică mizarea pe un pot cu valoare pecuniară, inclusiv loterii, jocuri de cazinou şi tranzacţii de tipul pariurilor;
d) contracte referitoare la servicii financiare;
e) contracte pentru dobîndirea sau transferul unor drepturi asupra unui bun imobil, cu excepţia contractelor privind serviciile agenţilor imobiliari şi a celor privind închirierea unor spaţii în scopuri nerezidenţiale;
f) contracte avînd ca obiect construirea unor clădiri noi, transformarea substanţială a unor clădiri existente sau închirierea de locuinţe în scopuri rezidenţiale, cu excepţia celor privind construcţia unor anexe la clădiri şi a celor privind repararea şi renovarea clădirilor;
g) contracte privind pachetul de servicii de călătorie;
h) contracte privind cazarea periodică, privind produsele de vacanţă pe termen lung, contracte de intermediere a produselor de vacanţă şi de intermediere a participării la un sistem de schimb;
i) contracte care sînt autentificate, fie în virtutea legii, fie la cererea părţilor, de către un notar care trebuie să se asigure, furnizînd informaţii juridice cuprinzătoare, că încheierea contractului survine numai după ce consumatorul a analizat cu atenţie aspectele juridice şi a luat cunoştinţă de sfera de aplicare juridică a acestuia;
j) contracte avînd ca obiect furnizarea alimentelor, băuturilor sau a altor bunuri de consum casnic curent, livrate fizic de către un profesionist care se deplasează frecvent sau periodic la domiciliul, reşedinţa temporară sau locul de muncă al consumatorului;
k) contracte de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu excepţia dispoziţiilor art.1017 alin.(2)-(4);
l) contracte încheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;
m) contracte încheiate cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice prin telefoane publice cu plată, pentru utilizarea acestora, sau încheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice prin telefon, internet sau fax, stabilite de un consumator.
(3) Prezenta secţiune nu se aplică contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale în cazul cărora plata ce trebuie efectuată de consumator nu depăşeşte echivalentul în lei a 10 euro la cursul Băncii Naţionale a Moldovei din ziua respectivă. În cazul în care consumatorul încheie în acelaşi timp două sau mai multe contracte avînd obiecte conexe, la aplicarea respectivului prag se ia în vedere costul total.
(4) Prezenta secţiune nu aduce atingere normelor privind valabilitatea, încheierea sau efectele contractelor reglementate de alte acte legislative, în măsura în care aceste aspecte nu sînt reglementate de prezenta secţiune.
(5) Prezenta secţiune nu împiedică oferirea de către profesionist a unor condiţii contractuale mai avantajoase pentru consumator.
(6) Prezenta secţiune nu se aplică transferului drepturilor şi obligaţiilor deţinute de un consumator în baza unui contract încheiat cu un profesionist către un alt consumator.
(7) În sensul prezentei secţiuni, contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractele de furnizare a gazelor naturale şi contractele de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu prevăd vînzarea într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, contractele de furnizare a energiei termice şi contractele privind conţinuturi digitale care nu sînt livrate pe un suport material nu se consideră nici contracte de vînzare-cumpărare, nici contracte de prestări servicii.
(8) Prezenta secţiune nu se aplică conţinuturilor digitale care nu sînt livrate pe un suport material şi care sînt furnizate gratuit prin difuzarea informaţiei pe internet, fără încheierea expresă a unui contract. Accesul gratuit la o pagină web sau o descărcare gratuită de pe o pagină web nu se consideră contract în sensul prezentei secţiuni.
(9) Faptul că un contract poate include opţiunea ce permite încheierea de alte contracte ulterioare sau o perioadă de probă gratuită nu modifică în esenţă natura contractului.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune