A A A + | -

Articolul 1019. Drepturile în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de informare

(1) Profesionistului îi revine sarcina să demonstreze că a îndeplinit cerinţele dispoziţiilor art.1015-1017. Această regulă nu se aplică în procedurile de tragere la răspundere contravenţională sau penală.
(2) Dacă un profesionist a încălcat una dintre obligaţiile impuse de dispoziţiile art.1011-1018, iar contractul a fost încheiat, profesionistul poartă obligaţii contractuale aşa cum cealaltă parte le-a înţeles în mod rezonabil din cauza absenţei informaţiei sau incorectitudinii ei. În caz de neexecutare a acestor obligaţii contractuale, consumatorul poate recurge la mijloacele juridice de apărare disponibile creditorului conform art.901-946.
(3) Indiferent dacă contractul s-a încheiat sau nu, profesionistul care nu a îndeplinit una dintre obligaţiile prevăzute la art.1011-1017 poartă răspundere faţă de persoana îndreptăţită pentru prejudiciul cauzat prin această neîndeplinire. Cu toate acestea, dacă contractul s-a încheiat, iar persoana îndreptăţită are temei de a cere repararea prejudiciului cauzat prin această neîndeplinire pe baza dispoziţiilor art.901-946, atunci dispoziţiile prezentului alineat nu se aplică.
(4) Drepturile persoanei îndreptăţite prevăzute de prezentul articol nu împiedică exercitarea dreptului de anulare a contractului pe baza dispoziţiilor art.339.
(5) Orice clauză contrară dispoziţiilor art.1011-1018 şi prezentului articol în detrimentul consumatorului este lovită de nulitate absolută.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune