A A A + | -

Articolul 1020. Obligaţia de informare în cazul încheierii contractului prin intermediul mijloacelor electronice

(1) Dacă un contract urmează a fi încheiat prin intermediul mijloacelor electronice, profesionistul are obligaţia, înainte ca cealaltă parte să facă oferta sau să accepte oferta, să furnizeze o informaţie cu privire la următoarele:
a) paşii tehnici care trebuie urmaţi pentru a încheia contractul;
b) dacă profesionistul va genera un document care reprezintă contractul şi dacă documentul va fi accesibil;
c) mijloacele tehnice pentru identificarea şi corectarea erorilor comise la introducerea datelor înainte ca cealaltă parte să facă oferta sau să accepte oferta;
d) limbile în care poate fi încheiat contractul;
e) toate clauzele contractuale.
(2) Profesionistul trebuie să garanteze punerea la dispoziţie a clauzelor contractuale menţionate la alin.(1) lit.e) în formă textuală.
(3) Dacă profesionistul nu a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin.(1) din prezentul articol şi, în asemenea circumstanţe, s-a încheiat un contract, consumatorul are dreptul de revocare a contractului, notificînd profesionistul în interiorul termenului specificat la art.1054.
(4) Profesionistul poartă răspundere faţă de cealaltă parte pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin.(1).
(5) Clauzele care nu au fost negociate individual pot fi incluse prin una din următoarele metode:
a) clauzele sînt prezentate celeilalte părţi în formă textuală înainte ca acesteia să i se permită să încheie contractul, iar ea îşi dă consimţămîntul expres pentru aplicabilitatea clauzelor şi, în final, încheie contractul;
b) cealaltă parte este informată despre existenţa clauzelor şi i se acordă posibilitatea clar identificabilă să acceseze clauzele înainte de a i se permite încheierea contractului şi, în final, să încheie contractul.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune