A A A + | -

Articolul 1023. Domeniul de aplicare şi caracterul imperativ

(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică dacă contractul este încheiat prin intermediul poştei electronice sau altor mijloace de comunicare individuală.
(2) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu exclud şi nu limitează obligaţiile profesionistului prevăzute de alte dispoziţii legale de a furniza alte informaţii celeilalte părţi.
(3) Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentei secţiuni în detrimentul consumatorului este lovită de nulitate absolută.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune