A A A + | -

Articolul 1024. Neapariţia obligaţiilor în caz de lipsă a răspunsului

(1) Dacă un profesionist furnizează unui consumator bunuri, lucrări, servicii, conţinut digital sau alte prestaţii nesolicitate de acesta:
a) între ei nu se consideră încheiat niciun contract pe baza circumstanţei că consumatorul nu a răspuns sau a săvîrşit o altă acţiune ori inacţiune cu aceste prestaţii şi nicio obligaţie de plată a acestora nu se naşte în sarcina consumatorului;
b) între ei nu se naşte nicio obligaţie necontractuală pe baza circumstanţei că consumatorul a dobîndit, a reţinut, a respins sau a folosit prestaţiile;
c) prin derogare de la lit.a), consumatorul poate considera că a primit prestaţia cu titlu de donaţie necondiţionată de la profesionist.
(2) Dispoziţiile alin.(1) lit.b) şi c) nu se aplică dacă bunurile, lucrările, serviciile, conţinutul digital sau alte prestaţii au fost furnizate consumatorului:
a) în condiţiile gestiunii de afaceri fără mandat; sau
b) din eroare ori în alte circumstanţe în care apare obligaţia de restituire întemeiată pe îmbogăţirea nejustificată.
(3) Dispoziţiile privind furnizarea într-o cantitate care depăşeşte cantitatea convenită în contractul de vînzare-cumpărare se aplică cu prioritate faţă de dispoziţiile prezentului articol.
(4) În scopul aplicării dispoziţiilor alin.(1), furnizarea are loc atunci cînd consumatorul obţine controlul fizic asupra prestaţiei sau rezultatului ei.
(5) Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentului articol în detrimentul consumatorului este lovită de nulitate absolută.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune