A A A + | -

Articolul 1026. Obligaţia de confidenţialitate

(1) Dacă în cursul negocierilor o persoană oferă o informaţie confidenţială, persoana care a primit-o are obligaţia de a nu dezvălui acea informaţie şi nici de a o utiliza în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
(2) Este confidenţială informaţia despre care, reieşind din natura sa sau din circumstanţele în care aceasta a fost obţinută, partea care a primit informaţia cunoştea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască că este confidenţială pentru persoana care a oferit-o. În special, este confidenţială informaţia care constituie secret comercial în sensul dispoziţiilor art.2047 alin.(3).
(3) Informaţia oferită de către un profesionist consumatorului nu se poate considera confidenţială dacă profesionistul nu l-a notificat, în prealabil, pe consumator despre natura confidenţială a unei informaţii specifice.
(4) Persoana care, pe baza unor motive rezonabile, anticipează încălcarea obligaţiei prevăzute de prezentul articol are dreptul să obţină, pe cale judecătorească, interzicerea încălcării.
(5) Partea care încalcă obligaţia prevăzută de prezentul articol poartă răspundere faţă de cealaltă parte pentru prejudiciul cauzat prin încălcare, precum şi, în condiţiile legii, poate fi obligată să predea celeilalte părţi profitul obţinut din încălcare.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune