A A A + | -

Articolul 1052. Domeniul de aplicare şi caracterul imperativ

(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în cazurile în care, în temeiul unei dispoziţii legale, consumatorul are dreptul de a revoca contractul.
(2) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în măsura în care dispoziţiile speciale privitoare la dreptul de revocare a unor anumite tipuri de contracte încheiate cu consumatorii nu prevăd altfel.
(3) Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentului capitol în detrimentul consumatorului este lovită de nulitate absolută.
(4) Dispoziţiile prezentului capitol nu împiedică oferirea de către profesionist în folosul consumatorului a unor condiţii contractuale care depăşesc nivelul de protecţie asigurat prin lege.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune