A A A + | -

Articolul 1056. Efectele revocării

(1) Revocarea are ca efect rezoluţiunea, stingînd obligaţiile ambelor părţi rezultate din contract.
(2) Revocarea nu generează niciun cost şi nicio răspundere pentru consumator, cu excepţiile expres prevăzute de lege.
(3) În cazul în care consumatorul a efectuat o comandă (ofertă) ori s-a încheiat un antecontract, revocarea stinge obligaţiile ambelor părţi de a încheia contractul în temeiul respectivei comenzi (oferte) sau, după caz, antecontract.
(4) Dispoziţiile art.925-932 privind efectele rezoluţiunii se aplică în măsura în care nu contravin dispoziţiilor prezentului capitol.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune